przesuń do początku strony

Zarząd

Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, składa się z 3 do 7 osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Liczę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. Od 1.01.2016 do dnia 25.02.2016 roku Zarząd Spółki był 3 osobowy, a następnie 4 osobowy.

Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki działa na podstawie Ksh i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA, które są dostępne na stronie internetowej Spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się również zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.

Zobacz więcej:

Witryna zarządzana przez InCMS