przesuń do początku strony

Rada Nadzorcza

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty jest w Ksh, Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej spółki www.elbudowa.com.pl oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA.

Zasady działania

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych Członków Rady.
Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę pod treścią przyjętej uchwały. Miejsce odbycia posiedzenia Rady i sporządzenia protokołu oraz data podjęcia uchwały powinny zostać oznaczone w treści uchwały.
Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z Członków Rady lub wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia Przewodniczącemu Rady wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane.
Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku zawiera Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, składane corocznie Walnemu Zgromadzeniu, a następnie publikowane na stronie internetowej spółki.

Zobacz więcej:

Witryna zarządzana przez InCMS