przesuń do początku strony

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek jak i dla grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki tj. akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców.

Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Historia zasad ładu korporacyjnego w Polsce sięga roku 2001, kiedy to powstał Komitet Dobrych Praktyk. Pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk, składający się z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym oraz zapisane w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". Od tego roku dokument ten był kilkakrotnie nowelizowany.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, nie polegają na nałożeniu na wszystkie spółki giełdowe bezwzględnego obowiązku wdrożenia zasad, lecz wprowadzeniu ich na podstawie zasady „comply or explain", czyli zastosuj albo wyjaśnij. Oznacza, to że spółka giełdowa powinna zadeklarować, jakich zasad będzie przestrzegać, a jakich nie i wyjaśnić czym jest to spowodowane.

Działania ELEKTROBUDOWY SA w tym zakresie są regularnie doceniane przez rynek – począwszy od 2009 r. Spółka wchodzi co roku w skład RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, w myśl zasady „comply or explain”, gdy nastąpi naruszenie zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w sposób trwały lub incydentalny Spółka informuje o takim zdarzeniu. Raporty dotyczące zasad ładu korporacyjnego są publikowane przy wykorzystaniu systemu EBI oraz umieszczane na stronie internetowej Spółki.

Zobacz więcej:

Witryna zarządzana przez InCMS