przesuń do początku strony

Kompetencje

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 3. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 6. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 7. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 8. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 9. zmiana Statutu Spółki,
 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 11. umorzenie akcji (z wyłączeniem niezwłocznego umorzenia: akcji nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 i § 2 KSH, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę oraz pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji),
 12. łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 14. ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
 15. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 16. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 17. zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje wymienione powyżej w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Walne Zgromadzenie wykonuje:

 1. na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
 2. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

Witryna zarządzana przez InCMS