przesuń do początku strony

Kontrole instytucjonalne

W spółce funkcjonuje Audyt Wewnętrzny, którego celem jest planowanie i realizacja zadań audytowych między innymi o charakterze doradczym, a także wykonywanie audytów wynikających ze zidentyfikowanych ryzyk istotnych.

Sposoby i zasady funkcjonowania Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, opracowane na podstawie Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.
Kontrola wewnętrzna sprawowana jest przez niezależną komórkę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, która ma także ustalone zakresy działania, określone regulaminy oraz standardy pracy. 

Kontrole realizowane są na zlecenie Zarządu.

W strukturach Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA funkcjonuje Komitet Audytu, który sprawuje funkcje doradcze i opiniodawcze wobec Rady Nadzorczej.

Jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

Witryna zarządzana przez InCMS