przesuń do początku strony

Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia wykaz akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. 
Struktura akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SAstan na
31.12.2016
liczba akcji równa liczbie głosówprocent
AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 510 437 10,75
Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 469 499 9,89
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 464 910 9,79
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny 446 553 9,41
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 441 989 9,31
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 299 523 6,31
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 271 562 5,72
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 241 640 5,09
pozostali akcjonariusze 1 601 495 33,73
Łączna liczba akcji w kapitale zakładowym 4 747 608 100,00

Plik z danymi w formacie xlsx Wykaz akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. plik .xlsx6 kB

ELEKTROBUDOWA SA nie wyemitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne.

Nie występują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych Spółki.

Nie występują ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu ani zapisy zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Witryna zarządzana przez InCMS