przesuń do początku strony

Wstęp

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Spółki przekazuję na Państwa ręce raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu za 2016 rok, który był w ELEKTROBUDOWIE SA rokiem wielu zmian organizacyjnych i personalnych. Nie miały one jednak wpływu na podejście ELEKTROBUDOWY SA do kwestii środowiskowych, polityki pracy, zaangażowania społecznego oraz transparentności działania w prowadzonym biznesie. Co więcej, konsekwentnie i świadomie realizowana i doskonalona strategia zrównoważonego rozwoju została silniej niż dotychczas zintegrowana ze strategią biznesową ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016– 2018, stanowiąc jeden z jej elementów.

Zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Strategia ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016–2018 została ukierunkowana na budowanie potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki, głównie poprzez skoncentrowanie się na poprawie efektywności operacyjnej prowadzonej działalności biznesowej. Niezwykle ważnym celem jest także zwiększenie pozycji Spółki na rynku kompletnych obiektów w energetyce i przemyśle. Pozyskane dotychczas w tym obszarze kompetencje oraz zbudowaną organizację pragniemy ciągle doskonalić. Inwestując w rozwój produktowy i organizacyjny, chcemy ponadto wzmocnić pozycję Spółki na rynkach zagranicznych. W strategii zrównoważonego rozwoju silniej niż dotychczas zaakcentowana została kwestia raportowania, okresowe rozpoznawanie i reagowanie na potrzeby naszych interesariuszy oraz etyczna strona działalności Spółki. Są to dla nas zagadnienia priorytetowe.

Jako spółka giełdowa wypełnialiśmy i będziemy wypełniać obowiązki przewidziane w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW w Warszawie. W grudniu 2016 roku po raz dziesiąty z rzędu nasza firma znalazła się w gronie spółek notowanych w najbardziej prestiżowym indeksie GPW – RESPECT Index, który skupia liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Kolejna pozytywna kwalifikacja naszej Spółki do tego Indeksu stanowi dla nas z jednej strony potwierdzenie właściwego sposobu komunikacji z rynkiem oraz prowadzenia działalności wobec środowiska, społeczności i pracowników w sposób społecznie odpowiedzialny, z drugiej – jest ona zobowiązaniem do jeszcze większych starań w tym zakresie. Mamy przy tym świadomość, że osiągnięcia Spółki oraz nasze postępy w realizacji zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to w największej mierze zasługa pracowników – dziękuję zespołowi ELEKTROBUDOWY SA za zaangażowanie i profesjonalną realizację zadań biznesowych z uwzględnieniem założeń idei CSR.

Do lektury niniejszego raportu zapraszam wszystkich interesariuszy ELEKTROBUDOWY SA, zachęcając jednocześnie do kontaktu i dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami – każda z uwag będzie dla nas cenna i może pozwolić nam doskonalić działalność zarówno w wymiarze biznesowym, jak i społecznym, z uwzględnieniem potrzeb bliższego i dalszego otoczenia naszej Spółki.

Piotr Janczyk

Członek Zarządu,
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR
Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Witryna zarządzana przez InCMS