przesuń do początku strony

Odpady

Istotnym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę są powstające na terenie budowy odpady, pochodzące z remontów i demontażu. Ich ilość jest uzależniona od ilości i wielkości kontraktów oraz ich zaawansowania.

Spółka dąży do prowadzenia z najwyższą starannością prac związanych z usunięciem odpadów oraz prawidłowego zagospodarowywania odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, regulując tę kwestię w odpowiedniej procedurze sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, powstającymi w procesach produkcyjnych oraz realizowanych przez ELEKTROBUDOWĘ SA przedsięwzięciach.

Wszystkie odpady generowane w toku działalności ELEKTROBUDOWY SA rozliczamy zgodnie z obowiązującym prawem, a dokumentacja poświadczająca właściwą utylizację jest kompletowana na bieżąco przez pracowników Spółki. Firma ma podpisaną umowę z REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. na usługi przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wytworzonych w zakładach produkcyjnych.

Wszystkie powstające odpady są segregowane, klasyfikowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla ludzi i lokalnej biosfery. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, powinny w pierwszej kolejności być poddawane odzyskowi (przygotowaniu do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku).

W roku 2016 w Zakładzie Produkcyjnym w Tychach wprowadzono segregację odpadów z folii i papieru w części magazynowej hali produkcyjnej i przeprowadzono w tym zakresie szkolenie dla pracowników.

Zakłada się, że każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Kod odpadów Rodzaj odpadów 10  *
(Według klasyfikacji Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów)
Łącznie [Mg]
2015 2016
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 0,00 25,39
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 4,98 0,10
07 02 99 Inne niewymienione odpady 4,96 0,00
08 01 11 * Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 0,00 0,83
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,00 0,55
08 01 17 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. 0,00 0,59
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 0,00 2,23
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 0,00 38,52
12 01 09 * Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 0,00 5,00
12 01 99 Inne niewymienione odpady 0,00 18,68
13 02 08 * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,00 0,32
13 03 10 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 1,29 2,40
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,49 26,66
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,41 6,11
15 01 03 Opakowania z drewna 5,18 3,00
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,34 0,00
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,67 1,69
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 0,02 0,00
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,36 3,51
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02 0,15 0,34
16 01 20 Szkło 0,00 1,00
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 1,25 0,00
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 14,19 1,47
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 55,56 19,77
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15 6,23 2,30
16 05 06 * Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 0,00 0,54
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,76 0,00
16 06 04* Baterie alkaiczne 0,00 0,10
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,04 0,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 282,74 491,56
17 01 02 Gruz ceglany 0,48 0,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 9,78 29,49
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 106,86 0,63
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 0,00 4,70
17 02 01 Drewno 47,59 7,95
17 02 03 Tworzywa sztuczne 8,22 0,46
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 0,00 23,37
17 04 02 Aluminium 0,10 42,73
17 04 05 Żelazo i stal 66,56 476,92
17 04 07 Mieszanina metali 51,19 4,00
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 11,64 0,86
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 93,25 30,00
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,40 1,50
17 09 03 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 0,00 0,00
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 22,82 70,74
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,54 0,46
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,83 0,00
  Łączna suma odpadów 812,86 1346,48


10 Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki * przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Plik z danymi w formacie xlsx Rodzaje odpadów plik .xlsx8 kB

Nasze sposoby na minimalizowanie wpływu na środowisko – ograniczenie zużycia surowców i materiałów, redukcję odpadów, ograniczenie emisji gazów w prowadzonej działalności:

 • w malarniach używamy farb proszkowych, które są wyrobami ekologicznymi, nie zawierają związków lotnych i przy stosowaniu których – według opinii ich producentów – nie uwalniają się żadne niebezpieczne substancje;
 • stosujemy dodatkowe urządzenia filtracyjne dla układu wyciągu gazów spawalniczych, aby ograniczyć emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza z procesów spawania ręcznego i automatycznego – skuteczność filtracji zanieczyszczeń wynosi aż 99,5%, co stanowi ewenement przy tego rodzaju pracach;
 • korzystamy z wycinarki wodnej pracującej w układzie zamkniętym, co pozwala na oszczędność wody oraz zmniejszenie emisji gazów i pyłów do powietrza powstających przy obróbkach mechanicznych produkowanych wyrobów;
 • wykorzystujemy gazowe promienniki ceramiczne do ogrzewania hali produkcyjnej w Tychach – emitowane przez nie promieniowanie podczerwone w kontakcie z materią zmienia się w ciepło, ogrzewając w sposób naturalny posadzkę, maszyny oraz osoby znajdujące się w pomieszczeniu i nie powodując nagrzewania się elementów w górnych częściach budynku;
 • wykorzystujemy kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej oraz wody technologicznej na potrzeby malarni (w zakładzie w Tychach) oraz instalację fotowoltaiczną;
 • stosujemy formaty blach pod wymiar dla detali produkowanych w znacznych ilościach. Dla detali o dużych gabarytach (1-2,5 m2), w ilościach powyżej 30 szt. sprowadzamy blachy o wymiarach, które pozwalają na ich wykonanie praktycznie bezodpadowo – oszczędzamy materiał, a także ograniczamy czas pracy maszyn i miejsce na składowanie odpadów;
 • wszystkie większe odpady blach wykorzystujemy do produkcji małych detali – ograniczamy ilość odpadów;
 • kupujemy blachy niepokryte olejem – oszczędzamy zużycie środków chemicznych potrzebnych do przygotowania wyrobów z blachy do malowania;
 • rezygnujemy z papierowych druków dokumentów wykonania programów dla obrabiarek numerycznych na rzecz dokumentów w formie elektronicznej – ograniczamy zużycie papieru;
 • odchodzimy od wykonywania nieseryjnych elementów szynoprzewodów PONTIS na obrabiarkach numerycznych – elementy te są cięte na piłach taśmowych, dzięki czemu oszczędzamy energię;
 • wykorzystujemy nowe, wieloostrzowe narzędzia dla maszyn i obrabiarek, które zmniejszają czas wykonania detali, poprawiają ich jakość i zwiększają komfort pracy ludzi;
 • korzystamy z wycinarki laserowej z możliwością cięcia metali kolorowych, co przekłada się na poprawę jakości i szybkości wykonywania detali;
 • zastępujemy detale spawane elementami przykręcanymi lub nitowanymi, co przyczynia się do zmniejszenia ilości części przeznaczanych do cynkowania galwanicznego;
 • przeznaczamy do obróbki laserowej wyłącznie elementy z blach bez powłok galwanicznych, co przyczynia się do zmniejszenia wydzielania się szkodliwych tlenków metali;
 • organizujemy transport wewnętrzny za pomocą pojazdów napędzanych gazowo lub za pomocą energii elektrycznej;
 • wymieniamy źródła oświetlenia na energooszczędne – zużywamy mniej energii elektrycznej;
 • inwestujemy w park maszynowy o większej sprawności i wydajności, co ma istotny wpływ na zużycie energii elektrycznej;
 • minimalizujemy gabaryty produkowanych urządzeń, co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych u inwestora;
 • opracowujemy projekty elektryczne na bazie energooszczędnych urządzeń powiązanych z inteligentnymi systemami sterowania, co pozwala na optymalizację zużycia energii elektrycznej;
 • projektujemy szynoprzewody średniego napięcia pod indywidualne wymagania klientów, dzięki czemu minimalizujemy zużycie surowców potrzebnych do produkcji;
 • uruchomiliśmy własne laboratorium badawcze, co pozwala na prowadzenie badań i prób, które pomagają wyraźnie zmniejszyć zużycie materiałów w produkowanych wyrobach;
 • wprowadziliśmy technologię przypawania oraz nitowania typu PEM – ograniczamy ilość spawanych detali;
 • wprowadziliśmy układy kompensacji mocy biernej;
 • wprowadziliśmy materiały izolacyjne w klasie V0 – wykonane z materiałów przyjaznych środowisku;
 • wdrożyliśmy serię urządzeń o zwiększonej sprawności dla energetyki, przemysłu i trakcji kolejowej.

Witryna zarządzana przez InCMS