przesuń do początku strony

List Przewodniczącego RN

Strona główna Wprowadzenie List Przewodniczącego RN

Szanowni Państwo, 
Drodzy Akcjonariusze,

Rok 2016 był dla ELEKTROBUDOWY SA okresem dużych zmian i wyzwań. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych i spadku inwestycji w gospodarce Spółka z sukcesem zrealizowała zamierzone cele.

Karol ŻbikowskiELEKTROBUDOWA SA zakończyła rok 2016 przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 929 mln zł, a zysk netto wyniósł 53,1 mln zł.

Spółka zakończyła z sukcesem realizację największego, w swojej długiej historii, kontraktu – budowę w systemie „pod klucz” nowego bloku ciepłowniczego w EC Tychy o mocy 65 MWe. ELEKTROBUDOWA SA jako Generalny Wykonawca zrealizowała ten wart ponad 600 mln złotych projekt w terminie.
Ważnym wydarzeniem była również budowa stacji GPZ WN/SN Śmiłowo, gdzie po raz pierwszy w historii Spółki zamontowano dwusekcyjną rozdzielnicę SN OPTIMA – 24 wyprodukowaną przez ELEKTROBUDOWĘ SA. 

Rada Nadzorcza wspiera Zarząd Spółki w dążeniu do dalszego rozwoju i zwiększania efektywności działania Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA.
We wrześniu 2016 roku Rada zatwierdziła Strategię ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016–2018. Zakłada ona budowę potencjału organizacji z myślą o dalszym wzroście i wzmocnieniu pozycji rynkowej. 

ELEKTROBUDOWA SA to kompetentna organizacja o solidnych fundamentach, dbająca o środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Dobrze wykształcona i doświadczona kadra realizująca ambitne projekty stale podnosi wartość Spółki dla Akcjonariuszy.

Przekazując na Państwa ręce ten Raport, w imieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi, Kadrze Kierowniczej, Pracownikom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania celów biznesowych Spółki.
Dziękuję także Klientom i Kontrahentom za owocną współpracę.

Jestem przekonany, że wspólnie sprostamy wyzwaniom rynkowym oraz zrealizujemy cele, jakie stawia przed nami Strategia ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016–2018.

Z życzeniami sukcesów w 2017 roku


Karol Żbikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witryna zarządzana przez InCMS