przesuń do początku strony

List Prezesa Zarządu

Strona główna Wprowadzenie List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWY z prawdziwą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący wyniki i dokonania Grupy w 2016 roku.

Nie uznaję niemożliwości” – to słowa Henry-ego Forda, które we współczesnych czasach, w których warunki zarządzania biznesem stają się coraz trudniejsze, a otoczenie gospodarcze staje się coraz mniej przewidywalne, stają się aktualne w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów.

W ubiegłym roku nakreśliliśmy długoterminowe cele Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA w nowej Strategii na lata 2016 – 2018. Strategia została zdefiniowana jako strategia budowania potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej. Konsekwentnie dążąc do osiągniecia strategicznych założeń zawartych w dokumencie, podjęliśmy szereg działań zbliżających Grupę Kapitałową do zrealizowania tych celów.

Zmiany, które poczyniliśmy w strukturze Grupy oraz ELEKTROBUDOWY SA, a także decyzje podjęte w 2016 roku w sposób znaczący wpłynęły na wyniki Grupy.

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA mając silne fundamenty skutecznie dostosowała się do wspominanych zmian rynkowych, stabilizując swoją pozycję na rynku, czego dowodem są wyniki osiągnięte w ubiegłym roku.

Mimo wymagającego otoczenia gospodarczego udało nam się wypracować solidny wynik finansowy. Grupa Kapitałowa zakończyła 2016 rok przychodami netto ze sprzedaży na poziomie 971 mln złotych, natomiast wypracowany zysk netto wyniósł 55,1 mln złotych.

Jestem przekonany, że dla nas wszystkich jest to ważny sygnał świadczący o ugruntowanej pozycji Grupy, czego potwierdzeniem jest stabilna wartość akcji ELEKTROBUDOWY na warszawskim parkiecie. Zgodnie z przyjętą polityką dywidend, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA rekomenduje wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za 2016 rok.

Budowa silnej i stabilnej Grupy, jako marki rozpoznawalnej na całym świecie, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie, w którym funkcjonujemy, czego dowodem jest obecność ELEKTROBUDOWY SA od kilku lat w inicjatywie Global Compact. W 2016 roku po raz pierwszy w historii ELEKTROBUDOWY SA został zaprezentowany Raport Zrównoważonego Rozwoju opracowany zgodnie z metodologią GRI, stanowiący podsumowanie naszej dotychczasowej działalności oraz jest naszym zobowiązaniem do coraz większych starań na rzecz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

W plebiscycie Top Pracodawcy Województwa Śląskiego ELEKTROBUDOWA SA została doceniona i znalazła się w gronie najlepszych pracodawców województwa śląskiego, jako firma łącząca wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy.

Jest mi niezwykle miło poinformować, że w ubiegłym roku podobnie jak w latach ubiegłych, zaangażowanie się w kwestie środowiskowe, etyczne, społeczne, pracownicze, i dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zaowocowały ponownie obecnością ELEKTROBUDOWY w X edycji prestiżowego rankingu Spółek odpowiedzialnych społecznie. Po raz kolejny Spółka została wysoko oceniona przez uczestników rynku kapitałowego.

Osiągnięcia Grupy Kapitałowej w minionym roku to zasługa wszystkich Pracowników, bez których wiedzy, kreatywności i zaangażowania w realizację wytyczonych celów nie byłyby możliwe.

W imieniu Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA chcę podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom, Pracownikom, a także Partnerom Handlowym za wsparcie dla wszelkich działań i inicjatyw prowadzonych przez ELEKTROBUDOWĘ SA oraz za owocną współpracę, wieloletnie zaufanie, którym nas obdarzają oraz za lojalność wobec Spółki.

Z wyrazami szacunku 


Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu

Witryna zarządzana przez InCMS