przesuń do początku strony

Wybrane dane finansowe

Strona główna Wprowadzenie Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
SELECTED FINANCIAL DATA
w tys. PLN/
in thousands of PLN
jednostkowe
company
skonsolidowane
group
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Revenue from sale of products, goods and materials
928 509 1 204 228 971 480 1 242 830
Zysk z działalności operacyjnej
Operating profit
56 115 59 428 61 785 63 090
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before taxes
64 057 59 018 68 777 62 882
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA
Net profit attributable to shareholders of ELEKTROBUDOWA SA
    55 121 50 158
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
Net profit attributable to non-controlling interests
    9 (193)
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Net profit from continuing operations
53 121 47 162    
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash flows from operating activities
69 573 105 099 72 313 112 719
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash flows from investing activities
(1 946) (3 472) (7 877) (7 877)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash flows from financing activities
(34 087) (61 787) (34 087) (61 787)
Zwiększenie / zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Increase/decrease in net cash and equivalents
33 540 39 840 30 349 43 809
Aktywa trwałe
Non-current assets
214 875 215 554 195 109 188 569
Aktywa obrotowe
Current assets
687 150 682 952 715 824 709 258
Aktywa, razem
Total assets
902 025 898 506 910 933 897 827
Zobowiązania długoterminowe
Non-current liabilities
53 873 19 958 54 157 20 227
Zobowiązania krótkoterminowe
Current liabilities
423 355 483 949 433 448 490 798
Zobowiązania razem
Total liabilities
477 228 503 907 487 605 511 025
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki
Equity attributable to Company shareholders
    423 357 386 841
Kapitał własny
Equity
424 797 394 599    
Udziały niekontrolujące
Non-controlling interest
    (29) (39)
Kapitał podstawowy (zakładowy)
Issued share capital
10 003 10 003 10 003 10 003
Liczba akcji (w sztukach)
Number of shares (pcs)
4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Book value per share (in PLN)
89,48 83,12 89,17 81,48

Plik z danymi w formacie xlsx Wybrane dane finansowe plik .xlsx7 kB

 

Struktura Grupy Kapitałowej

Witryna zarządzana przez InCMS