przesuń do początku strony

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Strona główna 8. Raport finansowy Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 Kapitał podstawowy
Issued share capital
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of available-for-sale investment
Różnicekursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Exchange differences from translation of a foreign branch
Zyski zatrzymane
Retained earnings
Razem kapitał własny
Total equity 

stan na    / as at
01.01.2016

10 003 335 518 4 660 (1 662) 46 080 394 599
zysk netto
net profit
        53 121 53 121
różnice kursowe z przeliczenia
exchange differences
      348   348
odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
reversal of valuation of available-for-sale investments
    (5 752)     (5 752)
podatek dochodowy odroczony z odwrócenia wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
deferred income tax on reversal of valuation of available-for-sale investments
    1 092     1 092
przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provisions
        469 469
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
        (89) (89)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
    (4 660) 348 53 501 49 189
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years’ profit
  28 171     (28 171) 0
dywidenda
dividend
        (18 991) (18 991)

stan na    / as at
31.12.2016

10 003 363 689 0 (1 314) 52 419 424 797
       

stan na    / as at
01.01.2015

10 003 306 417 4 660 (1 947) 27 725 346 858
zysk netto
net profit
        47 162 47 162
różnice kursowe z przeliczenia
currency translation differences
      285   285
przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provision
        363 363
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
        (69) (69)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
      285 47 456 47 741
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years' financial result
  29 101     (29 101) 0

stan na     / as at
31.12.2015 

10 003 335 518 4 660 (1 662) 46 080 394 599

 Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

Plik z danymi w formacie XLSX Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym plik .xlsx14 kB

Witryna zarządzana przez InCMS