przesuń do początku strony

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Strona główna 8. Raport finansowy Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa
 stan na / as at 31.12.2016stan na / as at 31.12.2015
 skonsolidowany
group
jednostkowy
company
skonsolidowany
group
jednostkowy
company
         

AKTYWA   / 
ASSETS

       
Aktywa trwałe
Non-current assets
195 109 214 875 188 569 215 554
Rzeczowe aktywa trwałe
Property, plant and equipment
85 280 82 788 88 078 85 643
Aktywa niematerialne
Intangible assets
42 248 18 783 42 790 19 850
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Investments in associates
22 069 21 516 14 364 21 516
Inwestycje w jednostkach zależnych
Investments in subsidiaries
  47 453   47 523
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Available-for-sale financial assets
308 0 6 902 6 631
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
Other non-current financial assets
4 308 4 298 3 625 3 615
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred income tax assets
39 016 38 157 31 235 29 201
Pozostałe aktywa niefinansowe
Other non-finance assets
1 880 1 880 1 575 1 575
         
Aktywa obrotowe
Current assets
715 824 687 150 709 258 682 952
Zapasy
Inventories
58 370 56 335 53 213 50 738
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Trade and other receivables
297 906 284 990 327 378 321 399
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych
Amounts due from customers for construction contract work
213 567 208 399 213 865 207 770
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Available-for-sale financial assets
0 0 24 24
Pozostałe aktywa niefinansowe
Other non-finance assets
8 849 8 416 8 727 8 283
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Cash and cash equivalents
136 931 128 809 106 051 94 738
Atywa trwałe kwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Non-current assets classified as held for sale
201 201 0 0
Aktywa razem
Total assets
910 933 902 025 897 827 898 506

Plik z danymi w formacie xlsx Aktywa plik .xlsx13 kB

Kapitał własny i zobowiązania
 stan na / as at 31.12.2016 stan na / as at 31.12.2015 
 skonsolidowany 
group
jednostkowy
company
skonsolidowany 
group
jednostkowy
company

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA   / EQUITY, LIABILITIES
 
       
Kapitał własny
Equity
423 328 424 797 386 802 394 599
Kapitał podstawowy
Issued share capital
10 003 10 003 10 003 10 003
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
362 318 363 689 334 147 335 518
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of available-for-sale investment
243 0 4 873 4 660
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Exchange differences on translation of a foreign branch
(1 314) (1 314) (1 662) (1 662)
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych i stowarzyszonych
Exchange differences on translation of subsidiaries and associates
(7 085)   (11 389)  
Zyski zatrzymane
Retained earnings
59 192 52 419 50 869 46 080
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA
Total equity attributable to shareholders of ELEKTROBUDOWA SA
423 357   386 841  
Udziały niekontrolujące
Non-controlling interests
(29)   (39)  
Zobowiązania razem
Total liabilities
487 605 477 228 511 025 503 907
Zobowiązania długoterminowe
Non-current liabilities
54 157 53 873 20 227 19 958
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
Employee benefits provisions
5 049 4 790 5 782 5 537
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Provisions for other liabilities and other charges
38 887 38 887 0 0
Pozostałe zobowiązania finansowe
Other financial liabilities
10 221 10 196 14 445 14 421
Zobowiązania krótkoterminowe
Current liabilities
433 448 423 355 490 798 483 949
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Trade payables and other financial liabilities
132 497 132 746 201 254 203 915
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów budowlanych
Amounts due to customers for construction contract work
91 560 88 267 117 025 114 717
Kredyty i pożyczki
Loans and borrowings
35 021 35 021 45 933 45 933
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Income tax liabilities
6 886 6 403 5 402 5 248
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Provisions for other liabilities and other charges
25 957 25 740 3 430 3231
Pozostałe zobowiązania niefinansowe
Other non-financial liabilities
110 360 107 349 92 525 89 056
Rozliczenia międzyokresowe
Accrued expenses
31 167 27 829 25 229 21 849
Pasywa razem 
Total equity and liabilities
910 933 902 025 897 827 898 506

Plik z danymi w formacie xlsx Kapitał własny i zobowiązania plik .xlsx14 kB

Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

Witryna zarządzana przez InCMS