przesuń do początku strony

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Strona główna 8. Raport finansowy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2016 
12 months ended 31.12.2016
okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015
12 months ended 31.12.2015
 skonsolidowany
group
jednostkowy
company
skonsolidowany
group
jednostkowy
company

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    / Cash flows from operating activities

       
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before taxes
68 777 64 057 62 882 59 018
Korekty
Adjustments 
3 536 5 516 49 837 46 081
Udziały w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Share of net profit of associates measured according to equity method
(5 424)   (2 572)  
Amortyzacja
Depreciation and amortisation
13 449 12 422 14 649 13 684
Zysk / strata z tytułu różnic kursowych
Profit from / loss on exchange differences
(531) (531) (3) 12
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Interest and share in profit (dividends)
2 150 (3 459) 2 779 410
Zysk / strata z działalności inwestycyjnej
Gains / loss on investing activity
(3 907) (4 595) (1 365) (1 367)
Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów
Increase / decrease in inventories
(5 157) (5 597) (2 983) (2 804)
Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
Increase / decrease in trade receivables and other receivables
28 789 35 726 11 669 4 822
Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Increase / decrease in trade and other payables
8 821 6 835 (72 722) (70 565)
Zapłacony podatek dochodowy
Income tax paid
(18 990) (17 792) (25 699) (24 264)
Zwiększenie / zmniejszenie stanu pozostałych aktywów niefinansowych
Increase / decrease in other non-financial assets
(427) (438) 3 501 3 392
Zwiększenie / zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych
Increase / decrease in accruals
5 938 5 980 713 (292)
Zwiększenie / zmniejszenie stanu kwot należnych z tytułu umów budowlanych
Increase / decrease in amounts due from construction contracts
(25 167) (27 079) 121 056 122 270
Inne korekty
Other adjustments
3 992 4 044 814 783
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Net cash from operating activities
72 313 69 573 112 719 105 099
     

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    / Cash flows from investing activities

       
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych
Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets
350 162 3 556 3 553
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów niematerialnych
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets
(14 787) (13 060) (11 108) (10 202)
Sprzedaż aktywów finansowych
Proceeds from sale of financial assets
4 616 4 616 0 0
Dywidendy otrzymane
Dividend received
1 944 5 501 429 3 177
Pozostałe wpływy
Other inflows
  835   0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash from investing activities
(7 877) (1 946) (7 123) (3 472)
     

Przepływy pieniężne z działalności finansowej    / Cash flows from financial activities

       
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów
Proceeds from borrowings
37 768 37 768 43 865 43 865
Spłata kredytów
Repayment of borrowings
(48 722) (48 722) (100 868) (100 868)
Dywidendy wypłacone na rzecz akcjonariuszy
Dividends paid to shareholders
(18 991) (18 991) 0 0
Odsetki zapłacone od kredytów i leasingu
Interest paid on borrowings and leases
(1 215) (1 215) (2 219) (2 219)
Prowizje od kredytów
Commission on borrowings
(990) (990) (1 214) (1 214)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Payment of finance lease liabilities
(1 937) (1 937) (1 351) (1 351)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash flows from financial activities
(34 087) (34 087) (61 787) (61 787)
     
Zwiększenie / zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
increase / decrease in cash and cash equivalents
30 349 33 540 43 809 39 840
Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach
Net exchange differences on cash and cash equivalents
531 531 3 (12)
Stan środków pieniężnych na początek okresu
Cash at beginning of period
106 051 94 738 62 239 54 910
Środki pieniężne na koniec okresu
Cash at end of period
136 931 128 809 106 051 94 738

Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

Plik z danymi w formacie XLSX Sprawozdanie z przepływów pieniężnych plik .xlsx16 kB

Witryna zarządzana przez InCMS