przesuń do początku strony

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Strona główna 8. Raport finansowy Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 okres zakończony 31.12.2016 
period ended 31.12.2016
okres zakończony 31.12.2015
period ended 31.12.2015
 skonsolidowany 
group
jednostkowy
company
skonsolidowany 
group
jednostkowy
company

Działalność kontynuowana    / Continuing operations

       
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Revenue from sales of products, goods and materials
971 480 928 509 1 242 830 1 204 228
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Cost of products, goods and materials sold
(873 082) (839 436) (1 133 629) (1 103 920)
Zysk brutto ze sprzedaży
Gross profit on sales
98 398 89 073 109 201 100 308
Koszty sprzedaży
Selling costs
(2 577) (2 576) (4 053) (3 881)
Koszty ogólnego zarządu 
General administration expenses
(19 456) (15 327) (17 838) (13 085)
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income
16 217 15 604 20 095 19 718
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating costs
(30 797) (30 659) (44 315) (43 632)
Zysk z działalności operacyjnej
Operating profit
61 785 56 115 63 090 59 428
Przychody finansowe
Finance income
3 815 10 189 429 3 177
Koszty finansowe
Finance costs
(2 247) (2 247) (3 209) (3 587)
Udziały w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 
Share of net profit/loss of associates measured according to equity method
5 424   2 572  
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Gross profit before tax
68 777 64 057 62 882 59 018
Podatek dochodowy
Income tax
(13 647) (10 936) (12 917) (11 856)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 
Net profit from continuing operations for the period
55 130 53 121 49 965 47 162

Działalność zaniechana   / Discontinued operations

       
Zysk (strata) netto okresu obrotowego z działalności zaniechanej
Net profit from (loss on) discontinued operations for the period
0 0 0 0
Zysk netto okresu obrotowego
Net profit for the period
55 130 53 121 49 965 47 162
z tego:
of which:
       
- zysk akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 
- profit of shareholders of ELEKTROBUDOWA SA
55 121   50 158  
- udziały niekontrolujące 
- non-controlling interests
9   (193)  
Inne całkowite dochody
Other comprehensive income
387 (3 932) (1 406) 579
w tym:
of which:
       
Inne całkowite dochody netto podlegające przekwalifikowaniu w wynik finansowy w kolejnych okresach sprawozdawczych
Other net comprehensive income to be reclassifito profi  or loss in subsequent periods
23 (4 312) (1 702) 285
- odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
- reversal of valuation of available-for-sale investments
(5 715) (5 752) (79) 0
- podatek odroczony z odwrócenia wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
- deferred income tax on reversal of valuation of available-for-sale i nvestments
1 085 1 092 15 0
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
- exchange differences on translation of a foreign branch
348 348 285 285
- różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych i stowarzyszonych
- alokowane do jednostki dominującej exchange differences on translation of related companies allocated to the parent entity
4 304   (1 880)  
- różnice kursowe z przeliczenia spółki zależnej alokowane do udziałów niekontrolujących
- exchange differences on translation of related companies allocated to non-controlling interests
1   (43)  
Inne całkowite dochody netto nie podlegające przekwalifikowaniu w wynik finansowy w kolejnych okresach sprawozdawczych
Other net comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods
364 380 296 294
- przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
- remeasurement of employee benefit liabilities
449 469 365 363
- podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
- deferred income tax on remeasurement of employee benefits liabilities
(85) (89) (69) (69)
Całkowite dochody za okres 
Total comprehensive income for the period
55 517 49 189 48 559 47 741
z tego:
of which:
       
- zysk akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA 
- profit of shareholders of ELEKTROBUDOWA SA
55 507   48 795  
- udziały niekontrolujące 
- non-controlling interests
10   (236)  

Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

Plik z danymi w formacie xlsx Sprawozdanie z całkowitych dochodów plik .xlsx16 kB

Witryna zarządzana przez InCMS