przesuń do początku strony

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Strona główna 8. Raport finansowy Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Przypadające na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA    / Attributable to equity holders of ELEKTROBUDOWA SA
 Kapitał podstawowy
Issued share capital
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of available-for-sale investment
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Exchange differences from translation of a foreign branch
Różnice kursowe z przeliczenia spółek powiązanych  Exchange differences from translation of related companiesZyski zatrzymane 
Retained earnings
Udziały niekontrolujące
Non-controlling interests
Razem kapitał własny
Total
equity

stan na dzień / as at
01.01.2016


10 003 334 147 4 873 (1 662) (11 389) 50 869 (39) 386 802
zysk netto
net profit
          55 121 9 55 130
różnice kursowe z przeliczenia
currency translation differences
      348 4 304   1 4 653
odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
reversal of valuation of available-for-sale investments
    (5 715)         (5 715)
podatek dochodowy odroczony z odwrócenia wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
deferred income tax on reversal of valuation of available-for-sale investments
    1 085         1 085
przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provision
          449   449
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
          (85)   (85)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
    (4 630) 348 4 304 55 485 10 55 517
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years' profit
  28 171       (28 171)   0
dywidenda
dividend
          (18 991)   (18 991)

stan na    / as at
31.12.2016

10 003 362 318 243 (1 314) (7 085) 59 192 (29) 423 328
 

stan na    / as at
01.01.2015 

10 003 305 046 4 937 (1 947) (9 509) 29 516 197 338 243
zysk netto
net profit
          50 158 (193) 49 965
różnicekursowe z przeliczenia
currency translationdifferences
      285 (1 880)   (43) (1 638)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży 
valuation of available-for-sale investments
    (79)         (79)
podatek odroczonyz wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
deferred incometax on valuation of available-for-sale investments
    15         15
przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provision
          365   365
podatek odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
          (69)   (69)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
    (64) 285 (1 880) 50 454 (236) 48 559
rozliczenie zysku z lat ubiegłych
settlement of prior years' profit
  29 101       (29 101)   0

stan na / as at
31.12.2015 

10 003 334 147 4 873 (1 662) (11 389) 50 869 (39) 386 802

Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

Plik z danymi w formacie XLSX Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym plik .xlsx16 kB

Witryna zarządzana przez InCMS