przesuń do początku strony

Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe

Strona główna 8. Raport finansowy Noty objaśniające Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
  stan na
31.12.2016
stan na
31.12.2015
kaucje gwarancyjne 4 308 3 625
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe netto 4 308 3 625
Dyskonto należności 256 184
Odpis aktualizujący pozostałe aktywa finansowe 0 400
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe brutto 4 564 4 209

Plik z danymi w formacie xlsx Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe plik .xlsx9 kB

Na dzień 31.12.2015 roku pozostałe aktywa finansowe obejmowały również należności z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, które w całości zostały objęte odpisem aktualizującym ich wartość w wysokości 400 tys. zł. Na dzień 31.12.2016 roku należności te przekwalifikowano do krótkoterminowych należności w postępowaniu upadłościowym.

Wartość godziwa długoterminowych pozostałych aktywów finansowych długoterminowych jest zbliżona do ich wartości bilansowej.

 

Witryna zarządzana przez InCMS