przesuń do początku strony

Informacje o wybranych umowach konsorcjalnych

Strona główna 8. Raport finansowy Noty objaśniające Informacje o wybranych umowach konsorcjalnych

W odniesieniu do poniższej umowy konsorcjum, umowa o usługę budowlaną rozliczana była wyłącznie w odniesieniu do części prac przypadających do realizacji w Grupie Kapitałowej.

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Jak szerzej opisano w sprawozdaniach finansowych za poprzednie okresy sprawozdawcze, jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA była stroną sporu powstałego w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu” odnoszącego się do rozliczeń, w tym należności. 
W dniu 01.12.2016 roku ELEKTROBUDOWA SA zawarła ugodę z Liderem Konsorcjum w związku ze wspólną realizacją tego zadania. W wyniku zawartego porozumienia, Spółka otrzymała zapłatę przez Lidera Konsorcjum za należności będące przedmiotem sporu (porozumienie wyczerpuje wszelkie dotychczasowe wzajemne roszczenia stron w tym zakresie). Zawarte porozumienie reguluje także zakres odpowiedzialności Stron w zakresie potencjalnych roszczeń inwestora z tytułu kar umownych oraz ich przyszłe rozliczenie pomiędzy Stronami. Na dzień 31.12.2016 Spółka utworzyła adekwatną rezerwę na roszczenia związane z tym kontraktem.

Witryna zarządzana przez InCMS