przesuń do początku strony

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Strona główna 8. Raport finansowy Noty objaśniające Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
 

stan na 31.12.2016

stan na 31.12.2015
- długoterminowe 308 6 902
- krótkoterminowe 0 24
  308 6 926

Plik z danymi w formacie xlsx Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży plik .xlsx9 kB

W maju 2016 roku nastąpiła sprzedaż 23,07% udziałów w kapitale spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Biprohut Sp. z o.o. Zysk z tej transakcji w kwocie 3 737 tys. zł został zaprezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji przychody finansowe (nota 33, pozycja: zysk ze sprzedaży aktywów finansowych).

Ponadto w 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAMUR FAMAK SA podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość bilansowa udziałów posiadanych przez ELEKTROBUDOWA SA na dzień ogłoszenia wezwania wynosiła 24 tys. zł, przy czym cena nabycia 54 tys. zł. Strata na przymusowym wykupie w wysokości 49 tys. zł została wykazana w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok 2016 w pozycji przychody finansowe (nota 33, pozycja: zysk ze sprzedaży aktywów finansowych).

Sprzedane aktywa o których mowa powyżej na dzień 31.12.2015 roku były zakwalifikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Długoterminowe aktywa finansowe obejmowały również 17 udziałów (o wartości nominalnej 8,5 tys. zł), reprezentujących 17% kapitału Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o. i tyle samo udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W związku z tym, że Grupa Kapitałowa nie ma wpływu na kierowanie polityką operacyjną i finansową spółki Energotest - Diagnostyka, Zarząd jednostki dominującej nie zakwalifikował spółki jako jednostki stowarzyszonej. Udziały Grupy Kapitałowej w spółce wyceniono w wartości księgowej. 
Wartość bilansowa udziałów Grupy Kapitałowej w firmie Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016 roku 308 tys. zł, a na dzień 13.12.2015 roku wynosiła 271 tys. zł. Na dzień 31.12.2016 roku spółka ENERGOTEST sp. z o.o. dokonała wyceny posiadanych udziałów w spółce Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o. Zwiększenie wartości udziałów w kwocie 37 tys. zł odniesione zostało na kapitał własny spółki. 
Wartość godziwa udziałów w spółce Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o. zalicza się do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

 

Witryna zarządzana przez InCMS