przesuń do początku strony

Misja, wizja, wartości

Misja ELEKTROBUDOWY SA, czyli czym się wyróżniamy?

Mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewniamy:

  1. Akcjonariuszom – długofalowy wzrost wartości rynkowej ELEKTROBUDOWY SA.
  2. Kontrahentom – najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspokajaniu ich celów biznesowych.
  3. Pracownikom – nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.

Wizja ELEKTROBUDOWY SA, czyli jakie są nasze ambicje biznesowe?

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do:

  1. Zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji rynkowej w Polsce.
  2. Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie.
  3. Zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcia działalności na rynkach zagranicznych.

Wartości ELEKTROBUDOWY SA, czyli czym chcemy się kierować?

Jako Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu…

Przestrzeganie prawa

…przestrzegamy prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których firma prowadzi swoją działalność.

Odpowiedzialność i uczciwość

…wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Nie obiecujemy tego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Zawodowe kompetencje, troska o dobro Spółki oraz uczciwość to cechy, na których opiera się nasza reputacja.

Przejrzystość

…przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego, szacunkiem darzymy wszystkich interesariuszy, a dialog z partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, przejrzysty i otwarty.

Profesjonalizm

…dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie kompetencji, wiedzy oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwalają na stałe podnoszenie jakości działalności.

Dążenie do sukcesu i ciągły postęp

…wyznaczamy sobie i realizujemy ambitne cele, wspierając innowacyjność, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu oraz trwałego postępu w osiąganiu celów biznesowych.

 

 

Witryna zarządzana przez InCMS