przesuń do początku strony

Ważniejsze prace w rozwoju technicznym

Strona główna 6. Rozwój innowacyjny Ważniejsze prace w rozwoju technicznym

Ważniejsze prace prowadzone w dziedzinie rozwoju technicznego

Realizacje w 2016 roku

Prace rozwojowo-wdrożeniowe w 2016 roku koncentrowały się w dużym stopniu na rozwoju rozdzielnic średniego napięcia, które należą do najważniejszej grupy wyrobów Oddziału Produkcji.

Kontynuowano prace nad rozdzielnicą izolowaną SF6 typu OPTIMA-24. W ubiegłym roku dostarczono do klienta pierwszą dużą rozdzielnicę tego typu na jedną ze stacji 110/15 kV. Prowadzono prace nad skonstruowaniem kolejnych wariantów rozdzielnicy oraz zakończono pełne badania typu i certyfikację wyłącznika.

Opracowano i przebadano unowocześniony wariant dwusystemowej rozdzielnicy D-17-2S wyposażonej w nowego typu: odłączniki, napędy odłącznikowe, wyłączniki, uziemniki, izolatory przepustowe.

Opracowano i przebadano znacznie wzmocnioną wersję rozdzielnicy D-40P, przeznaczoną głównie na rynki eksportowe. W rozdzielnicy wprowadzono kolejny typ wyłącznika.

Opracowano i wdrożono nowe warianty rozdzielnic PREM-G1dM, D-12P i D-17P wyposażone w nowe typy styczników, wyłączników i uziemników.

W związku z zapowiadaną modernizacją układów zasilania trakcji kolejowej ELEKTROBUDOWA SA kompletuje zakres dostaw dla podstacji trakcyjnych dzięki wprowadzeniu do produkcji zespołów prostownikowych. W 2016 roku przebadano również kolejny wariant rozdzielnicy RT-3, wyposażonej w wyłącznik IR 6040.

Zbudowano prototypy i przeprowadzono uzupełniające próby rozdzielnic niskiego napięcia typu NGWR. Badania wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 61439. W dalszym ciągu rozwijano typoszereg pól rozdzielnicy OPTIMA-145, m.in. moduły o szerokości 800 mm. Przebadano i wprowadzono do produkcji szynoprzewody w izolacji gazowej GIL oraz moduły odłącznika izolacyjnego nazwane MID.

Plany na pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszej połowie 2017 roku kontynuujemy badania uzupełniające typu rozdzielnic NGWR i D-17P, odłączników i uziemników średniego napięcia. W dalszym ciągu są prowadzone prace rozwojowe nad uzupełnianiem typoszeregu i wyposażenia OPTIMY-145.

Prowadzone będą prace koncepcyjne i wykonawstwo modeli nowych rozdzielnic wysuwnych niskiego napięcia i średniego napięcia dla poziomu napięć 17,5 kV.

Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów
Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów
Structure of revenue from the sales of products
Okres 12 miesięcy
zakończony 31.12.2016
12 months ended
31 December 2016
Okres 12 miesięcy
zakończony 31.12.2015
12 months ended
31 December 2015
Wartość
sprzedaży
(tys. złotych)
Value of sales
PLN’000
Udział
w sprzedaży
(%)
Share in sales
(%)
Wartość
sprzedaży
(tys. złotych)
Value of sales
PLN’000
Udział
w sprzedaży
(%)
Share in sales
(%)
Rozdzielnice NN
Low voltage switchgear
27 671 13,0 56 209 20,3
Rozdzielnice SN
Medium voltage switchgear
101 034 47,4 132 149 47,7
Rozdzielnice WN
High voltage switchgear
18 052 8,4 5 651 2,0
Stacje kontenerowe
Mobile substations
6 159 2,9 5 211 1,9
Szynoprzewody
Busducts
31 208 41,6 40 337 14,6
Pozostałe wyroby
Other products
29 172 13,7 37 348 13,5
Razem
Total
213 296 100,0 276 905 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów plik .xlsx12 kB

2016

struktura przychodów 2016

2015

struktura przychodów 2015

 

7.Strategia na lata 2016-2018 Misja, wizja, wartości

 

Witryna zarządzana przez InCMS