przesuń do początku strony

Kierunki sprzedaży

Działalność Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w przeważającym stopniu była oparta o dotychczasowe rynki. Jednocześnie prowadzona akcja ofertowa na nowych rynkach zaowocowała nowymi kontaktami na rynkach zagranicznych (Algierii, Hiszpanii i Kuwejtu).

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów według sektorów gospodarki 2016 rok 2015 rok
Wartość
(mln złotych)
Struktura % Wartość
(mln złotych)
Struktura %
Energetyka wytwarzanie 524,2 54,0 836,2 67,3
Przemysł chemiczny 107,6 11,1 104,4 8,4
Przemysł wydobywczy 73,2 7,5 64,1 5,2
Przemysł papierniczy 14,8 1,5 24,4 2,0
Przemysł metalurgiczny 12,5 1,3 11,4 0,9
Automatyka przemysłowa 10,0 1,0 16,1 1,3
Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej 6,9 0,7 27,0 2,2
Energetyka dystrybucja 6,0 0,6 7,8 0,6
Pozostałe obszary 29,8 3,1 38,3 3,0
Eksport produktów i materiałów 186,5 19,2 113,1 9,1
Razem 971,5 100,0 1 242,8 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów według sektorów gospodarki plik .xlsx6 kB

Największym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej w 2016 roku był tradycyjnie sektor energetyka wytwarzanie (54,0% w branżowej strukturze sprzedaży), gdzie Grupa Kapitałowa obecna była ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromontażowych na nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej. Przychody ze sprzedaży w tej branży spadły o 312,0 mln złotych, a udział w strukturze o 13,3 punktu procentowego. Wiodące prace w tym sektorze to budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo - kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi Zakładzie Wytwarzania Tychy dla Tauron Ciepło Sp. z o.o. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku przychody ze sprzedaży dla tego kontraktu wynosiły 122,9 mln złotych, a ich udział w strukturze wynosił 12,7%.

W 2016 roku znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał przemysł chemiczny (11,1%). W stosunku do 2015 roku sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 3,2 mln złotych, a udział w przychodach ze sprzedaży o 2,7 punktu procentowego. Największe przychody zrealizowane w tym sektorze dotyczyły wykonania prac w systemie „pod klucz” pn. Instalacja filtracji zawiesiny wapnia posodowego dla CIECH Soda Polska S.A. (sprzedaż w wysokości 35,5 mln złotych i 3,7% udziału w przychodach ze sprzedaży).

W 2016 roku ważne miejsce, w strukturze branżowej sprzedaży, zajął również przemysł wydobywczy, którego udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 7,5%. W stosunku do 2015 roku sprzedaż w ramach tej branży wzrosła o 9,1 mln złotych, a udział o 2,3 punktu procentowego. Największa sprzedaż w tej branży dotyczyła modernizacji rozdzielni 6kV GSE w hucie Miedzi Głogów wraz z powiązaniami z systemem elektroenergetycznym dla KGHM Polska Miedź S.A. (sprzedaż w wysokości 14,7 mln złotych i 1,5 udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży).

Wymienione wyżej sektory gospodarki od lat zajmują czołowe miejsca w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Pozostałe segmenty rynku, których łączny udział w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej wynosił 8,2% oraz eksport produktów, towarów i materiałów (19,2%), pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzedaży poza wyżej wymienionymi podstawowymi branżami gospodarki.

Witryna zarządzana przez InCMS