przesuń do początku strony

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Strona główna 5a Sytuacja rynkowa Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej w 2016 roku wyniosły 13,7 mln złotych i obejmowały

  • nakłady na środki trwałe 8,0mln złotych,
  • nakłady na wartości niematerialne 5,7mln złotych.

Część wydatków na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczona została na dalsze unowocześnianie, bieżące odtwarzanie rzeczowego majątku trwałego oraz modernizację istniejących obiektów budowlanych. Nakłady inwestycyjne w grupie budynków i budowli wyniosły 0,7 mln złotych.
W 2016 roku zrealizowano zakupy urządzeń i sprzętu usprawniającego proces produkcji oraz technologię montażu na kwotę 3,2 mln złotych.
Nakłady na środki transportu w 2016 roku wyniosły 2,8 mln złotych.
Odnowienie i modernizacja infrastruktury IT skutkowała nakładami w kwocie 1,3 mln złotych.

Zakup licencji i praw do nowoczesnego oprogramowania stanowił wartości 1,1 mln złotych.
Nakłady poniesione przez jednostkę dominującą w 2016 roku, w związku z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (system ERP) wynosiły 0,9 mln złotych.
Nakłady poniesione przez spółkę zależną ENERGOTEST sp. z o.o. w 2016 roku, w związku z zakupem oprogramowania i licencji nie przyjętych do użytkowania do dnia 31.12.2016 roku wynosiło 0,2 mln złotych.
W 2016 roku Grupa Kapitałowa poniosła nakłady na prace rozwojowe w kwocie 3,5 mln złotych.

Inwestycje w 2016 roku finansowane były ze środków własnych podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym w niewielkim stopniu z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku trwałego.

Plan inwestycyjny na I półrocze 2017 roku

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej na I półrocze 2017 roku wynoszą 19,7 mln złotych.
Dotyczą w zdecydowanej części zakupów odtworzeniowych i modernizacji parku maszynowego, urządzeń technicznych oraz nieruchomości biurowych i produkcyjnych.

Witryna zarządzana przez InCMS