przesuń do początku strony

Kierunki sprzedaży

Działalność ELEKTROBUDOWY SA w przeważającym stopniu była oparta na dotychczasowych rynkach. Jednocześnie prowadzona akcja ofertowa na nowych rynkach zaowocowała nowymi kontaktami na rynkach zagranicznych (Algieria, Hiszpania, Kuwejt i Wielka Brytania).

Największym źródłem przychodów w 2016 roku był tradycyjnie sektor energetyka wytwarzanie (52,9% w branżowej strukturze sprzedaży), gdzie Spółka obecna była ze swoimi wyrobami oraz pełnym zakresem robót elektromontażowych na nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej. Przychody ze sprzedaży w tej branży spadły o 315,4 mln złotych, a udział w strukturze o 14,1 punktu procentowego. Wiodące prace w tym sektorze to budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Tychy dla TAURON Ciepło Sp. z o.o. W 2016 roku przychody ze sprzedaży dla tego kontraktu wynosiły 122,9 mln złotych, a ich udział w strukturze wynosił 13,2%.

W 2016 roku znaczący udział w strukturze branżowej sprzedaży uzyskał przemysł chemiczny (11,1%). W stosunku do 2015 roku sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 0,3 mln złotych, a udział w przychodach ze sprzedaży o 2,5 punktu procentowego. Największe przychody zrealizowane w tym sektorze dotyczyły wykonania prac w systemie „pod klucz” pn. Instalacja filtracji zawiesiny wapnia posodowego dla CIECH Soda Polska S.A. (sprzedaż w wysokości 35,5 mln złotych i 3,8% udziału w przychodach ze sprzedaży).

W okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 31.12.2016 roku ważne miejsce w strukturze branżowej sprzedaży zajął również przemysł wydobywczy, którego udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 7,8%. W stosunku do 2015 roku sprzedaż w ramach tej branży wzrosła o 9,1 mln złotych, a udział w przychodach ze sprzedaży o 2,5 punktu procentowego. Największa sprzedaż w tej branży dotyczyła modernizacji rozdzielni 6 kV GSE w Hucie Miedzi Głogów wraz z powiązaniami z systemem elektroenergetycznym dla KGHM Polska Miedź S.A. (sprzedaż w wysokości 14,7 mln złotych i 1,6% udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży).

Wymienione wyżej sektory gospodarki od lat zajmują czołowe miejsca w strukturze sprzedaży Spółki. Pozostałe segmenty rynku, których łączny udział w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynosił 8,2%, a eksport produktów i materiałów (20,0%), pozwoliły w znacznym stopniu na uzupełnienie sprzedaży poza wyżej wymienionymi podstawowymi branżami gospodarki.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów według sektorów gospodarki
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów według sektorów gospodarki
Revenue from sales for products, goods and equipment by business sectors
20162015
mln PLN
PLNm
%mln PLN
PLNm
%
Energetyka wytwarzanie
Power generation
491,1 52,9 806,5 67,0
Przemysł chemiczny
Chemical industry
103,4 11,1 103,1 8,6
Przemysł wydobywczy
Mining
72,3 7,8 63,2 5,3
Przemysł papierniczy
Paper & pulp
14,8 1,6 24,4 2,0
Przemysł metalurgiczny
Metallurgy
11,6 1,3 9,1 0,8
Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
Residential and public utility building
6,9 0,7 27,0 2,2
Przemysł motoryzacyjny
Automotive industry
3,0 0,3 1,4 0,1
Transport
Transport
2,6 0,3 17,4 1,5
Energetyka dystrybucja
Power distribution
2,5 0,3 5,4 0,4
Pozostałe obszary
Other areas
34,5 3,7 34,2 2,8
Eksport produktów i materiałów
Export of products and materials
185,8 20,0 112,5 9,3
Razem
Total
928,5 100,0 1 204,2 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów według sektorów gospodarki plik .xlsx13 kB

2016

kierunki sprzedaży 2016

2015

kierunki sprzedaży 2015

Witryna zarządzana przez InCMS