przesuń do początku strony

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Strona główna 5. Sytuacja rynkowa Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

Nakłady inwestycyjne w 2016 roku wynosiły 11,9 mln złotych i obejmowały:

Nakłady inwestycyjne
 mln PLN
PLNm
Nakłady na środki trwałe
Outlays on fixed tangible assets
7,1
Nakłady na wartości niematerialne
Outlays on intangible assets
4,8
Razem
Total
11,9

Plik z danymi w formacie xlsx Nakłady inwestycyjne plik .xlsx6 kB

Część wydatków na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczona została na dalsze unowocześnianie, bieżące odtwarzanie rzeczowego majątku trwałego oraz modernizację istniejących obiektów budowlanych. Nakłady inwestycyjne w grupie budynków i budowli wyniosły 0,6 mln złotych.

W 2016 roku zrealizowano zakupy urządzeń i sprzętu usprawniającego proces produkcji oraz technologię montażu na kwotę 3,2 mln złotych.

Nakłady na środki transportu w 2016 roku wyniosły 2,3 mln złotych.

Odnowienie i modernizacja infrastruktury IT skutkowała nakładami w kwocie 1,0 mln złotych.

Zakup licencji i praw do nowoczesnego oprogramowania stanowił wartości 1,1 mln złotych.

Nakłady poniesione w związku z wdrażaniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (system ERP) wynosiły 0,9 mln złotych.

W 2016 roku Spółka poniosła nakłady na prace rozwojowe w kwocie 2,8 mln złotych.

Inwestycje w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku finansowane były ze środków własnych Spółki, w tym w niewielkim stopniu z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku trwałego.

Plan inwestycyjny na I półrocze 2017 roku

Planowane nakłady inwestycyjne na I półrocze 2017 roku wynoszą 19,0 mln złotych.
Dotyczą w zdecydowanej części zakupów odtworzeniowych i modernizacji parku maszynowego, urządzeń technicznych oraz nieruchomości biurowych i produkcyjnych.

Witryna zarządzana przez InCMS