przesuń do początku strony

Zarządzanie zasobami finansowymi

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków własnych wspieranych kapitałami obcymi w formie zobowiązań handlowych oraz uruchomionymi kredytami w rachunku bieżącym i kredytami obrotowymi.

Na dzień 31.12.2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała do dyspozycji limit kredytów w rachunku bieżącym (68,5 mln złotych) oraz limit kredytów obrotowych (36,0 mln złotych), a ponadto limit kart kredytowych (0,2 mln złotych) do łącznej wysokości 104,7 mln złotych. Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2016 roku z tytułu wykorzystania kredytów obrotowych wyniósł 34,9 mln złotych.

Na dzień 31.12.2015 roku Grupa Kapitałowa posiadała do dyspozycji limit kredytów w rachunku bieżącym (108,7 mln złotych) oraz limit kredytów obrotowych (77,5 mln złotych), a ponadto limit kart kredytowych (0,2 mln złotych) do łącznej wysokości 186,4 mln złotych. Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2015 roku z tytułu wykorzystania kredytów obrotowych wyniósł 45,9 mln złotych.

Współpraca z kilkoma bankami daje możliwość równomiernego zaangażowania środków finansowych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, przeznaczonych do obrotu. W obszarze obrotu dewizowego czynnikiem determinującym działania Grupy Kapitałowej był poziom kursów podstawowych walut - EUR i USD. Działania Grupy Kapitałowej skłaniają się do stosowania naturalnego zabezpieczenia ryzyka kursowego wynikającego z równoważenia się wpływów i wydatków w walutach obcych.
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA posiadała szeroko rozwiniętą współpracę z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie gwarancji, co przejawia się w postaci udzielonych jednostkom Grupy Kapitałowej linii gwarancyjnych na zabezpieczanie: wniesienia wadium, zwrotu otrzymanej zaliczki, dobrego wykonania przedmiotu umowy handlowej, usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym oraz roszczeń dochodzonych na drodze postępowania sądowego, jak również w celu zagwarantowania terminowej zapłaty wierzytelności.

Dominującą rolę w zawartych umowach bankowych odgrywają linie gwarancyjne w ramach udzielonych limitów wielocelowych w łącznej wysokości 660,0 mln złotych (104,5 mln złotych linia kredytowa, 555,3 mln złotych linia gwarancyjna i 0,2 mln złotych limit kart kredytowych). Na dzień 31.12.2016 roku wykorzystanie linii gwarancyjnych tytułem udzielonych gwarancji bankowych wynosiło 318,3 mln złotych.

Na dzień 31.12.2015 roku limit podpisanych umów z bankami wyniósł 678,6 mln złotych, z tego linia kredytowa stanowiła wartość 186,2 mln złotych, gwarancyjna 492,2 mln złotych, a limit kart 0,2 mln złotych. 

Wykorzystanie linii gwarancyjnych tytułem udzielonych gwarancji bankowych wyniosło 383,7 mln złotych.

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA, w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, posiadała łączny limit w wysokości 225,5 mln złotych, z czego na dzień 31.12.2016 roku wykorzystała 65,4 mln złotych.

Na dzień 31.12.2015 roku łączny limit przyznany Grupie Kapitałowej na gwarancje ubezpieczeniowe wynosił 186,0 mln złotych z czego jednostki Grupy Kapitałowej wykorzystały 72,3 mln złotych.

Oceniając stan posiadanych środków pieniężnych i będących do dyspozycji Grupy Kapitałowej limitów kredytowych oraz wielkość przewidywanych wpływów i wydatków, należy stwierdzić, że środki te pozwolą Grupie Kapitałowej na sfinansowanie planowanych w I półroczu 2017 roku zamierzeń inwestycyjnych oraz obsługę bieżącej działalności operacyjnej, bez narażenia Grupy Kapitałowej na zachwianie płynności finansowej.

Witryna zarządzana przez InCMS