przesuń do początku strony

Zarządzanie systemem jakości

Działania Grupy Kapitałowej skierowane są na ciągłe doskonalenie systemów zarzadzania oraz stałe podnoszenie jakości produktów, przy jednoczesnym zapobieganiu i minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Podmioty Grupy Kapitałowej są trwale zaangażowane w zagadnienia jakości poprzez stosowane systemy potwierdzone certyfikatami.

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA od 1997 roku stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001, a od 2002 roku System Zarządzania Środowiskowego oparty na modelu przedstawionym w normie PN - EN ISO 14001.

System Zarządzania Jakością został dodatkowo uzupełniony o:

 • wymagania NATO dotyczące jakości, określone w dokumencie zatytułowanym AQAP - 2110,
 • wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni jądrowych, określone w dokumencie NSQ 100,
 • wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN - EN ISO 3834 - 2,
 • wymagania jakościowe przy projektowaniu i produkcji konstrukcji stalowych, określonych w normie PN - EN 1090 - 1.

Zakład produkcji rozdzielnic w Koninie spełnia dodatkowo wymagania jakościowe w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spełniających wymagania Dyrektywy 94/9/WE i normy PN - EN ISO/IEC 80079 - 34. 
Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach dodatkowo spełnia wymagania jakościowe potrzebne do produkcji urządzeń ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE.

Spółka zależna ENERGOTEST sp. z o.o. posiada certyfikaty za zgodność z normą:

 • EN ISO 9001:2008 - system zarządzania jakością;
 • PN - EN 14001:2005 - system zarządzania środowiskowego, wymagania i wytyczne stosowania.

Wszystkie wyżej wymienione systemy wraz z uzupełnieniami podlegają regularnym audytom recertyfikującym na zgodność ze stosowaną normą.

System zarządzania jakością jest zintegrowany z systemami zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP. Integracja głównie polega na posiadaniu wspólnej dokumentacji systemowej, wspólnym audytowaniu systemów zarządzania, określaniu celów i zadań do wykonania.

Istotne wydarzenia w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku mające wpływ na ocenę i funkcjonowanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w Grupie Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA:

 • cykl szkoleń przewidzianych dla pracowników dozoru na temat funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania, przypadków nie przestrzegania prawa środowiskowego oraz wymagań jakościowych produkowanych wyrobów i realizowanych usług, prowadzone razem ze szkoleniami bhp dla dozoru, kierowników robót, pracowników produkcyjnych i administracji;
 • przeprowadzenie szkolenia dla kierownictwa ELEKTROBUDOWA SA ze zmian w normie ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016;
 • audit nadzoru, systemu jakości w oparciu o normę PN - EN ISO 9001:2009 i AQAP 2110:2009 i systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN - EN ISO 14001:2005, zakończony pozytywnym wynikiem;
 • opracowanie programu działań doskonalących dla obszarów wskazanych w raporcie z auditu;
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstaniu niezgodności, a dla stwierdzonych niezgodności działania korekcyjne i / lub korygujące albo zapobiegawcze;
 • przeprowadzenie przeglądu dokumentacji systemowej, wprowadzanie korekty do dokumentacji wynikające ze zmian organizacyjnych w Spółce oraz podjęcie działań zmierzających do zmiany dokumentacji systemowej związanej ze zmianami norm systemowych i przygotowywaniem ELEKTROBUDOWA SA do certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i ISO 14001:2015;
 • audyt kontrolny na zgodność z posiadanymi normami w spółce zależnej ENERGOTEST sp. z o.o. zakończone pozytywnym wynikiem.

Zamierzenia na I półrocze 2017 roku:

 • przeprowadzenie szkoleń Akademii Auditorów połączonej ze szkoleniem służb BHP;
 • kontynuacja zmian w dokumentacji systemowej związanych ze zmianami norm systemowych i przygotowywaniem ELEKTROBUDOWA SA do certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i ISO 14001:2015;
 • kontynuacja szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli z funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania;
 • audit recertyfikujący systemu jakości w oparciu o normę PN - EN ISO 9001 i AQAP 2110 i systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN - EN ISO 14001;
 • realizacja harmonogramu audytów wewnętrznych,
 • realizacja zaplanowanych działań korygujących w spółce zależnej ENERGOTEST sp. z o.o.,
 • przegląd elementów bezpieczeństwa informacji w spółce ENERGOTEST sp. z o.o.,
 • wykonanie wewnętrznego audytu legalności oprogramowania w spółce ENERGOTEST sp. z o.o.

Pozytywne wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, zapisy w raportach z kontroli i przeglądów w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku były dowodem, że systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej funkcjonują poprawnie, a Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA dostarcza wyroby i świadczy usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach na dostawę wyrobów i usług oraz spełniające wymagania prawne.

Witryna zarządzana przez InCMS