przesuń do początku strony

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zatrudnienie

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku przeciętne miesięczne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ukształtowało się na poziomie 2 041 etatów i było o około 0,4% niższe niż w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2015 roku. W przeciętnej liczbie zatrudnionych: 1 032 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 1 009 etatów to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. W grupie pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia obniżył się o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, a na stanowiskach nierobotniczych obniżył się o 2,8%.

Ogółem, na koniec grudnia 2016 roku, Grupa Kapitałowa zatrudniała 1 990 pracowników. W odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku nastąpił spadek zatrudnienia o 168 osoby (o 7,8%).

W zakresie struktury zatrudnienia, ze względu na poziom wykształcenia, Grupa Kapitałowa odnotowała spadek liczby pracowników z wyższym wykształceniem, głównie inżynierskim, o 45 osób. Udział pracowników z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych na koniec grudnia 2016 roku wynosił 41,3%, a na koniec 2015 roku 40,1%.

Efektywność zarzadzania kapitałem ludzkim

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku produktywność zatrudnienia liczona jako relacja przychodów ze sprzedaży i przeciętnego miesięcznego zatrudnienia ukształtowała się na poziomie 476 tys. złotych i była niższa o 109 tys. złotych w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, gdzie osiągnęła wartość 585 tys. złotych. Wskaźnik zyskowności zatrudnienia liczony jako relacja zysku brutto oraz przeciętnego miesięcznego zatrudnienia wyniósł w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku 34 tys. złotych i był niższy o 3 tys. złotych od poziomu wskaźnika uzyskanego w analogicznym okresie 2015 roku (wynosił 30 tys. złotych).

Rekrutacja i selekcja

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zatrudniono 172 nowych pracowników. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek nowo zatrudnionych o 269 osoby (tj. o 61,0%).

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku rozwiązano umowę o pracę z grupą 336 pracowników, z tego 29 osób nabyło prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku rozwiązano umowę o pracę z grupą 340 pracowników, z tego 19 osób nabyło prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W okresie od lutego do grudnia 2016 roku z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych rozwiązano umowę o pracę z 6 osobami (w analogicznym okresie 2015 roku z 2 osobami). Rozwiązanie umów z przyczyn dotyczących pracodawcy miały bardzo sporadyczny charakter. W trybie art.10 ustawy z dnia 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku, rozwiązano umowy z 7 pracownikami (w analogicznym okresie 2015 roku z 17 pracownikami).

Z dniem 01.04.2016 roku na podstawie art. 23 (1) Kodeksu pracy nastąpiło przejście 11 pracowników zlikwidowanej spółki zależnej KONIP Sp. z o.o. do Biura Spółki jednostki dominującej.

Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Grupa Kapitałowa nie prowadziła programów akcji pracowniczych.

Systemy motywacyjne

W jednostce dominującej zastosowanie znajduje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 04.01.2004 roku pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ELEKTROBUDOWA SA. Zakładowy Układ Zbiorowy pracy określa strategię wynagradzania oraz zasady wynagradzania wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWA SA, z wyłączeniem organów zarządzających i nadzorujących.

Rozwój i szkolenia

Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest kluczem dla rozwoju Grupy Kapitałowej. W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku Grupa Kapitałowa zainwestowała w szkolenia pracownicze 1 582 tys. złotych. Zatem przeciętnie na jednego pracownika w tym okresie wydatkowano około 775 złotych. Udział kosztów szkoleń w funduszu wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 1,1%.
Inwestycje w szkolenia dotyczyły w szczególności polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarządzanie projektami (Project Management), jak też zagadnień zwiększających profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych, w szczególności szkoleń zawodowych branży elektrycznej, jak też doskonalenia znajomości języków obcych.

W grudniu 2016 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA podpisała umowę z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów na organizacje studiów Master of Business Administration dla kadry zarządzającej Spółki oraz z MT&DC na organizację cyklu szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Projektami. Programy zostaną uruchomione na początku 2017 roku i obejmą łącznie grupę ponad 50 menedżerów.

Organizacja i cele generalne zrównoważonego rozwoju

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA mając świadomość funkcjonowania w sieci wzajemnych powiązań i zależności oraz otoczenia, które wpływa na jej działanie i własnego wpływu na to otoczenie, za istotny element swojej działalności uznaje zrównoważony rozwój. 
W 2016 roku koordynacja działalności w szeroko pojętej dziedzinie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) powierzona została jednemu z Członków Zarządu. 

Do jego zadań związanych z obszarem CSR należy w szczególności: 

 • ocena ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wpływów działalności Spółki na otoczenie,
 • opracowywanie strategii i programów CSR oraz określenie mierników skuteczności działań CSR,
 • podejmowanie decyzji i działań w zakresie CSR oraz odpowiedzialność za te decyzje i działania,
 • budowanie zaangażowania kadry menedżerskiej i pracowników w działania CSR,
 • konsultowanie z lokalnymi społecznościami oraz interesariuszami Spółki skuteczności i kompleksowości działań CSR,
 • opracowywanie raportów CSR oraz komunikowanie działań CSR interesariuszom Spółki.

Bycie firmą odpowiedzialną społecznie oznacza dla ELEKTROBUDOWA SA branie odpowiedzialności za skutki i wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. ELEKTROBUDOWA SA stosuje się do wymogów „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW”, kierując się wartościami określonymi w opracowanym Kodeksie Etyki.

Od 2010 roku Spółka jest członkiem inicjatywy ONZ - UN Global Compact (globalna sieć organizacji deklarujących współpracę i rozwój w ramach 10 zasad odpowiedzialności w obszarach praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji). 

Jako uczestnik UN Global Compact ELEKTROBUDOWA SA zobowiązuje się do:

 • popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
 • eliminacji wszystkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
 • poszanowania wolności stowarzyszania się,
 • eliminacji wszelkich form pracy przymusowej,
 • popierania zniesienia pracy dzieci,
 • efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
 • prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
 • podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
 • stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii,
 • przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

W 2016 roku Spółka po raz 10 z rzędu zakwalifikowała się do giełdowego indeksu spółek RESPECT Index, co świadczy o stałej poprawie praktyk w obszarze ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA szczególną uwagę zwraca na: 

Aspekty środowiskowe

Głównym celem ELEKTROBUDOWA SA w zakresie aspektów środowiskowych jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalna gospodarka odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. 
ELEKTROBUDOWA SA na bieżąco identyfikuje istotne obszary bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności na środowisko. Analiza wpływu na środowisko pozwala na podjęcie skutecznych działań służących ograniczeniu skali oddziaływania Spółki na bioróżnorodność w miejscach prowadzenia naszej działalności oraz ograniczeniu zużycia surowców, wody, paliw i energii. 
Co roku w Spółce opracowywany jest Program Zarządzania Środowiskowego, którego cele i zadania są oceniane, a następnie podejmowane są dalsze działania, mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. 

Polityka pracy

Głównym celem w zakresie polityki pracy jest stosowanie standardów przewidzianych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. ELEKTROBUDOWA SA nie wykorzystuje pracy przymusowej, nie zatrudnia dzieci, przeciwdziała wszelakim formom dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. ELEKTROBUDOWA SA uznaje, że pracownicy mają prawo zrzeszania się oraz prowadzenia negocjacji zbiorowych. Rzetelnie współpracuje z partnerami społecznymi, podejmuje działania zapobiegawcze w zakresie BHP, przeciwdziała utracie pracy, ustala uczciwe zasady wynagradzania oraz stosuje świadczenia wykraczające poza przywileje wynikające z regulacji prawnych, jak również stosuje procedury rozpatrywania skarg i zażaleń oraz postępowania dyscyplinarnego. 
W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych wzorowo układała się współpraca z działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi. W tym okresie nie odnotowano żadnych protestów pracowniczych. Spółka nie pozostawała także w sporze zbiorowym z działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi. Istotnym elementem polityki pracy ELEKTROBUDOWA SA jest także organizacja praktyk dla uczniów szkół średnich i studentów oraz pomoc absolwentom w wejściu na rynek pracy poprzez ich zatrudnianie. W 2016 roku kontynuowany był program „Praktyki pod napięciem” skierowany do studentów uczelni technicznych. Spółka w grudniu 2016 roku podpisała także porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie o współpracy w zakresie nauczania dualnego.

Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna

Głównym celem w zakresie zaangażowania społecznego jest zaangażowanie interesariuszy oraz integracja ze społecznościami lokalnymi. ELEKTROBUDOWA SA prowadzi politykę otwartej komunikacji za społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji społecznej związanej z realizowaną działalnością operacyjną oraz niezwłocznie powiadamia lokalne społeczności o potencjalnych zagrożeniach. 
ELEKTROBUDOWA SA świadomie prowadzi politykę wspierania aktywności społecznej w zakresie działalności charytatywnej, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz mniejszości narodowych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu. 
Wspieranie działalności społecznej odbywa się poprzez przekazywanie darowizn w formie finansowej lub rzeczowej na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego lub innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych. 
W 2016 roku na działalność charytatywną Spółka wydatkowała kwotę 103 tys. złotych. Największy udział miały darowizny przekazywane na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Spółka od wielu lat współpracuje z Przedszkolem Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym.Spółka nie przekazuje darowizn bezpośrednio na rzecz osób fizycznych, partii politycznych, jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Środowisko biznesowe

Głównym celem w odniesieniu do środowiska biznesowego jest transparentność działalności ELEKTROBUDOWA SA, bieżące informowanie akcjonariuszy o prowadzonej działalności biznesowej oraz sytuacji ekonomiczno - finansowej. 
ELEKTROBUDOWA SA przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Stosuje procedury przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a także prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie etycznego łańcucha dostaw oraz praktyk antykorupcyjnych. 
Spółka dokonuje oceny kluczowych dostawców i kontrahentów pod względem zasobów ludzkich, przepisów BHP, zapobiegania korupcji oraz praktyk środowiskowych.

Raportowanie

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku wypełnia obowiązki informacyjne polegające na przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych określonych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny. 
Grupa Kapitałowa w 2016 roku na bieżąco sporządzała raporty w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej. Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA przekazywała wymagane informacje okresowe i bieżące do wiadomości publicznej za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). 
Oprócz raportowania finansowego jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA stosuje także raportowanie pozafinansowe. Jako członek UN Global Compact Spółka od 2009 roku dokonuje corocznego raportowania postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, zapewniając o nieprzerwanym wsparciu dla Inicjatywy i informując o podejmowanych działaniach w obszarach 10 Zasad Global Compact. 
W roku 2016 jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA Spółka opracowała i opublikowała na stronie internetowej raport społeczny, podsumowujący całokształt aktualnie podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze CSR. Raport ten przygotowany zostanie w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI 4), koncentrując się na tych aspektach, które stanowią odbicie znaczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych organizacji, które istotnie wpływają na ocenę firmy przez interesariuszy i podejmowane przez nich decyzję.

Etyka biznesu

W jednostce dominującej ELEKTROBUDOWA SA funkcjonuje Kodeks Etyki, w którym wyodrębnione są kluczowe wartości etyczne Spółki. Każdy pracownik ELEKTROBUDOWA SA zobowiązany jest do zapoznania się z jego zapisami oraz stosowania się do jego zaleceń. Spółka i pracownicy działający w jej imieniu, zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których Spółka prowadzi swoją działalność. ELEKTROBUDOWA SA nie toleruje żadnych nielegalnych, nieetycznych lub godzących w interes Spółki działań.

Przejawem realizacji zadań Spółki zgodnie z zasadami etyki jest ustanowienie od 2016 roku stanowiska Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, do zadań którego należy: identyfikacja obszarów działalności biznesowej, w których mogą występować potencjalne nadużycia, a także prowadzenie systemowych działań zmierzających do wykrycia oraz badania przyczyn nieprawidłowości, nadużyć lub zdarzeń o charakterze korupcyjnym oraz ustalenie osób i zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary takiego działania.

 

Witryna zarządzana przez InCMS