przesuń do początku strony

Zarządzanie BHP

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA posiadała:

  • certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy według wymagań SHE Checklist Contractors, SCC**2008/5.1 obowiązujący w całej Europie z wyłączeniem Finlandii;
  • certyfikaty wydane przez DNV na zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy z normami PN-N-18001:2004 oraz OHSAS - 18001:2007 w zakresie projektowania produkcji, montażu i serwisu instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w budownictwie.

W lutym 2016 roku DET NORSKE VERITAS przeprowadziła audyt okresowy wyżej wymienionych systemów na ich zgodność z normami. ELEKTROBUDOWA SA spełniała wymagania w zakresie przeprowadzonej certyfikacji.

Na dzień 31.12.2016 roku spółka zależna ENERGOTEST sp. z o. o. posiadała następujące certyfikaty w zakresie zarządzania BHP:

  • PN-N-18001:2004 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • BS OHSAS 18001:2007 - Occupational health and safety management systems - Requirements.

Głównym zadaniem w dziedzinie Zarządzania Systemami BHP dla Grupy Kapitałowej, w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku było doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

Planowane zamierza poprawy stanu BHP w I połowie 2017 roku to:

  1. kontynuacja doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy,
  2. ustalenie wyższych standardów BHP, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w pobliżu napięcia przy urządzeniach energetycznych.

Witryna zarządzana przez InCMS