przesuń do początku strony

Wynik finansowy - czynniki i zdarzenia z wpływami na wielkość

Strona główna 4a Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa grupy Wynik finansowy - czynniki i zdarzenia z wpływami na wielkość
Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 2016 rok 2015 rok Zmiana
mln złotych % mln złotych % mln złotych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 971,5 100,0 1 242,8 100,0 (271,3)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (873,1) 89,9 (1 133,6) 91,2 260,5
Zysk brutto ze sprzedaży 98,4 10,1 109,2 8,8 (10,8)
Koszty sprzedaży (2,6) 0,2 (4,1) 0,3 1,5
Koszty ogólnego zarządu (19,4) 2,0 (17,8) 1,4 (1,6)
Pozostałe przychody operacyjne 16,2 1,7 20,1 1,6 (3,9)
Pozostałe koszty operacyjne (30,8) 3,2 (44,3) 3,6 13,5
Zysk z działalności operacyjnej 61,8 6,4 63,1 5,1 (1,3)
Przychody finansowe 3,8 0,4 0,4 0,1 3,4
Koszty finansowe (2,2) 0,2 (3,2) 0,3 1,0
Udziały w zyskach / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5,4 0,5 2,6 0,2 2,8
Zysk brutto przed opodatkowaniem 68,8 7,1 62,9 5,1 5,9
Podatek dochodowy (13,7) 1,4 (12,9) 1,1 (0,8)
Zysk netto okresu obrotowego 55,1 5,7 50,0 4,0 5,1

Plik z danymi w formacie xlsx Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów plik .xlsx6 kB

Zysk brutto ze sprzedaży za 2016 rok wyniósł 98,4 mln złotych. Rentowność brutto ze sprzedaży w analizowanych okresach wzrosła o 1,3 punktu procentowego i wynosiła odpowiednio: 10,1% i 8,8%.

Koszty sprzedaży za 2016 rok wyniosły 2,6 mln złotych i w stosunku do 2015 roku spadły o 1,5 mln złotych, tj. o 36,4%. Poziom kosztów sprzedaży w kolejnych okresach był skorelowany z poziomem przychodów ze sprzedaży i w analizowanych okresach ich udział w przychodach ze sprzedaży kształtował się na zbliżonym poziomie.

Koszty ogólnego zarządu w 2016 roku wyniosły 19,4 mln złotych i w porównaniu do 2015 roku wzrosły o 1,6 mln złotych, tj. o 9,1%. Wzrost kosztów ogólnych w znaczącym stopniu wynika z przeniesienia zadań zarządzania i administracji majątkiem Spółki ze zlikwidowanego podmiotu zależnego KONIP Sp. z o.o. 
W 2016 roku udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniósł 2,0%, a w 2015 roku 1,4%. Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży w porównywalnych okresach wzrósł o 0,6 punktu procentowego.

W 2016 roku pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 16,2 mln złotych i były niższe od przychodów operacyjnych osiągniętych w 2015 roku o 3,9 mln złotych, tj. o 19,3%. W 2016 roku pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość 30,8 mln złotych i były niższe od kosztów poniesionych w 2015 roku o 13,5 mln złotych, tj. o 30,5%. Za 2016 rok Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 61,8 mln złotych, który był niższy o 1,3 mln złotych od zysku uzyskanego w 2015 roku. W 2016 roku rentowność na działalności operacyjnej wyniosła 6,4% i w stosunku do 2015 roku wzrosła o 1,3 punktu procentowego.

W 2016 roku przychody finansowe wyniosły 3,8 mln złotych i były wyższe od osiągniętych w 2015 roku ubiegłego o 3,4 mln złotych. Przychody te stanowiły: dywidenda otrzymana tytułem udziałów jednostki dominującej ELEKTROBUDOWA SA w spółce PI Biprohut Sp. z o.o. w kwocie 0,1 mln złotych oraz zysk ze sprzedaży aktywów finansowych jednostki dominującej w kwocie 3,7 mln złotych.

W 2016 roku koszty finansowe wyniosły 2,2 mln złotych i były niższe od poniesionych w 2015 roku o 1,0 mln złotych, tj. o 30,0%. Koszty finansowe stanowiły odsetki od kredytu w wysokości 1,1 mln złotych, prowizje od kredytów bankowych 0,9 mln złotych i odsetki od leasingu w wysokości 0,2 mln złotych.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2016 rok wynosił 68,8 mln złotych i był wyższy od osiągniętego w 2015 roku o 5,9 mln złotych, tj. o 9,4%.

Wynik finansowy okresu sprawozdawczego zamknął się zyskiem netto w kwocie 55,1 mln złotych. W odniesieniu do 2015 roku wzrósł o 5,1 mln złotych (czyli o 10,3%). Wskaźnik rentowności netto w 2016 roku wynosił 5,7% i wzrósł o 1,7 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku.

Witryna zarządzana przez InCMS