przesuń do początku strony

Perspektywy rozwoju i istotne czynniki ryzyka

Strona główna 4a Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa grupy Perspektywy rozwoju i istotne czynniki ryzyka

Perspektywy rozwoju działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA oraz istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

Misja i wizja Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewnia:
 • Akcjonariuszom - długofalowy wzrost wartości rynkowej.
 • Kontrahentom - najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspakajaniu ich celów biznesowych.
 • Pracownikom - nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Jako transparentna Grupa Kapitałowa wszelkie działania realizuje z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.

Jako Grupa Kapitałowa specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dąży do:
 • zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji na rynku krajowym.
 • zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w energetyce oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie.
 • zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcia działalności na rynkach zagranicznych.

Priorytetem w działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA jest wrażliwość na potrzeby
i wymagania interesariuszy, w szczególności Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników oraz kierowanie się kluczowymi wartościami Grupy Kapitałowej.

Oferta

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA szczegółowo analizuje rynek, na którym działa i identyfikuje segmenty rozwojowe, które w perspektywie pozwalają na angażowanie zasobów Grupy Kapitałowej w ich realizację. Grupa Kapitałowa intensywnie poszukuje nowych rynków zbytu oraz zabiega o zwiększenie swoich obrotów na obszarach, na których sprzedaje swoje wyroby i usługi od lat. Działy sprzedaży rozpoznają potrzeby nowych rynków poprzez udział w sympozjach, konferencjach oraz promują swoje wyroby i usługi na targach i wystawach. Kierunki sprzedaży krajowej oparte były, w przeważającej części, na klientach z sektora energetycznego, wydobywczego, chemicznego. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest do firm realizujących kompleksowe prace na rynkach zagranicznych, które w swoim portfelu produktowym nie posiadają rozdzielnic i mostów szynowych SN, NN i WN.

Zakres produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową ELEKTROBUDOWA SA:

 1. Kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie średniego i niskiego napięcia w nowych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetyki zawodowej.
 2. Generalne wykonawstwo inwestycji, w tym obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe.
 3. Kompleksową realizację układów automatyki i elektryki pod klucz.
 4. Produkcję urządzeń automatyki elektroenergetycznej.
 5. Produkcję i montaż szynoprzewodów
 6. Produkcję rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć.
 7. Stacje energetyczne NN, SN, WN.
 8. Realizację w systemie „pod klucz” stacji elektroenergetycznych oraz linii wysokich i najwyższych napięć dla operatorów dystrybucyjnych i przemysłowych.
 9. Pomiary i rozruchy.
 10. Projektowanie urządzeń.
 11. Usługi serwisowe.
 12. Prace koncepcyjne i doradztwo.

Rozwój struktury produktowej

Segment Produkcji posiada nowocześnie wyposażone i zorganizowane 4 zakłady produkcyjne:

 • Zakład Produkcji Rozdzielnic Niskiego i Średniego Napięcia w Koninie,
 • Zakład Produkcji Rozdzielnic Wysokiego Napięcia w Izolacji Gazowej w Koninie,
 • Zakład Obróbki Mechanicznej w powiecie konińskim w miejscowości Modła Kolonia,
 • Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach. 

Podział Oddziału Produkcji na cztery zakłady wynika z odrębności oferowanych produktów i pozwala na koncentracje różnych typów i specyfikacji działań produkcyjnych w wyodrębnionych ośrodkach. W Zakładzie Produkcji Rozdzielnic Niskiego i Średniego Napięcia w Koninie głównie produkowane są rozdzielnice, typu „primary distribution”, w pełnym zakresie napięciowym od NN aż do poziomu 145kV oraz „secondary distribution” od poziomu NN do SN.
Posiadanie w ofercie, Zakładu Produkcji Rozdzielnic Wysokiego Napięcia w Izolacji Gazowej, rozdzielnicy wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu OPTIMA 145 oraz OPTIMA 24 znacznie zwiększa szanse Grupy Kapitałowej na pozyskanie nowych zamówień w obszarze energetyki zawodowej - budowa GPZ, stacji abonenckich, stacji sieciowych WN, ze szczególnym uwzględnieniem GPZ w zabudowie miejskiej, gdzie ze względu na ograniczoną kubaturę obiektów, na znaczeniu zyskują, oprócz parametrów elektrycznych, relatywnie małe kompaktowe rozdzielnice SN / WN.
Rozdzielnica gazowa stanowi najczęściej główny lub znaczący składnik kosztowy stacji. Jest to produkt złożony technicznie i technologicznie w stosunku do tradycyjnych rozdzielnic w izolacji powietrznej. Tendencje rozwojowe rozdzielnic wysokiego napięcia narzucone są przez światowych liderów, a rosnące wymagania klientów wymuszają ciągłą pracę nad optymalizacją rozdzielnicy OPTIMA 145 i OPTIMA 24 pod względem technologicznym i kosztowym.
Celem strategicznym w 2016 roku Zakładu Produkcji Szynoprzewodów w Tychach jest utrzymanie pozycji jednego z liderów producentów szynoprzewodów w Europie, przez ciągłe udoskonalanie wytwarzanych produktów i włączenie do produkcji wyrobów pomocniczych oraz kompatybilnych z produktem podstawowym. Zakład Obróbki Mechanicznej ma za zadanie w głównej mierze zapewnić wykonanie i dostawy szczególnie skomplikowanych o bardzo dużym reżimie dokładności elementów wyposażenia dla Rozdzielnic OPTIMA 145 i OPTIMA 24. Zakład specjalizuje się w produkcji między innymi systemów szyn zbiorczych, napędów wyłącznika oraz wszelkiego rodzaju styków prądowych i drobnych elementów rozdzielnic wysokiego napięcia. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu w postaci tokarek sterowanych numerycznie oraz pionowym centrom obróbczym zapewniane są elementy toczone dla produkcji rozdzielnic niskiego i średniego napięcia kupowane dotychczas u dostawców zewnętrznych. Dodatkowo Zakład Obróbki Mechanicznej świadczy usługi firmom zewnętrznym dzięki czemu możliwa jest redukcja kosztów wykonania detali na potrzeby wewnętrzne. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pomiarowy pozwala wykonywać detale na najwyższym poziomie jakościowym umożliwiając tym samym współpracę z liderami światowymi między innymi w zakresie dostaw pomp oraz produkcji maszyn rolniczych.
W bieżącym roku planowane jest zwiększenie udziału zamówień zewnętrznych a tym samym systematyczne powiększanie mocy przerobowych.

W segmencie Realizacji Projektów dotychczasowa struktura świadczonych usług nie uległa zmianie zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Segment skupia się nad doskonaleniem jakości świadczonych usług. Dla Segmentu Realizacji Projektów, ostatni kwartał 2016 roku, zaowocował zakończeniem etapu prac nad nowym systemem CRM wdrażanym w ELEKTROBUDOWA SA, a także przeprowadzeniem analiz obowiązujących procedur i ich zgodności z nowym oprogramowaniem, co jest elementem istotnym z punktu widzenia monitorowania procesów ofertowych i obserwacji kierunków rozwoju działalności.

W Segmencie Automatyki sprzedaży dokonuje spółka zależna ENERGOTEST sp. z o.o. Spółka działa w trzech sektorach: wytwarzania energii (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe), przesyłu i dystrybucji (spółki dystrybucyjne koncernów energetycznych) oraz niektóre gałęzie przemysłu, które w szczególności posiadają wzłane jednostki wytwórcze energii elektrycznej (wydobycie, hutnictwo, chemia, petrochemia, papiernictwo).

Dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiego poziomu jakości oferowanych produktów i usług Grupa Kapitałowa przeznacza część środków finansowych na prace rozwojowe. Prace rozwojowe skierowane na rynek krajowy prowadzone są w zakresie rozbudowy i unowocześnienia obecnego asortymentu produktowego, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom klientów. Prace koncentrują się głównie na zastosowaniu nowej aparatury, aby zwiększyć konkurencyjność wyrobów oraz na wprowadzaniu aparatury własnej produkcji. W zakresie rynków eksportowych prowadzone są prace rozwojowe nad nowymi produktami oraz adaptacja już posiadanych produktów do wymagań klientów. Wiąże się to z przeprowadzaniem wymaganych badań i zdobywaniem certyfikatów. W I półroczu 2017 roku planowane są kolejne certyfikacje oraz nowe wdrożenia. Nakłady inwestycyjne na realizowane w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku prace rozwojowe wyniosły 3 461 tys. złotych (w analogicznym okresie 2015 roku 3 331 tys. złotych).

Zagraniczne rynki zbytu

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA poza szerokim udziałem w rynku polskim jest obecna również na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku wyniósł 19,2% (w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 9,1%). Szczegółowy opis kierunków i struktury eksportowej sprzedaży Grupy Kapitałowej i ujęty został w punkcie 3.1 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2016 roku jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA posiadała zarejestrowaną działalność za granicą, poprzez którą wykonuje swoje usługi w Finlandii. Poprzez działalność spółek powiązanych eksponuje swoje wyroby na rynek rosyjski i ukraiński.
Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA od wielu lat eksportuje wyroby gotowe na rynek rosyjski za pośrednictwem spółki stowarzyszonej Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych „VECTOR” Sp. z o.o. Podstawowymi produktami eksportowanymi do Rosji pozostaną stacje kontenerowe z rozdzielnicami średniego napięcia oraz rozdzielnice średniego napięcia przeznaczone do eksploatacji w warunkach wnętrzowych. W obliczu rosnącej konkurencyjności produktów rodzimych na rynku rosyjskim, spółka „VECTOR” znacząco zwiększyła udział sprzedaży na tamtejszym rynku. Oferowane przez spółkę „VECTOR” produkty nie są objęte embargiem przez żadna ze stron. Aktualnie prowadzone są inwestycje w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu w Rosji, co jednocześnie ma na celu sprostanie potencjałowi i oczekiwaniom tamtego rynku. ELEKTROBUDOWA SA podejmuje również działania mające umożliwić wejście na rynek rosyjski z nowymi produktami. 
Na Ukrainie od pięciu lat prowadzi działalność spółka zależna ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o., która jest dostawcą wyrobów gotowych jednostki dominującej miejscowy rynek. Z końcem 2016 roku zakończona została reorganizacja spółki - powołano nowy zarząd i rozpoczęto aktywne działania promocyjno - marketingowe na terenie Ukrainy.

Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA prowadzi działania mające na celu nawiązanie współpracy z irańskimi firmami umożliwiającej dostawy w ramach realizacji projektów rozbudowy sieci dystrybucyjnej. W I półroczu 2017 roku realizowane będą pierwsze dostawy rozdzielnic do Ameryki Południowej - Peru oraz dalsze budowanie relacji i pozyskiwanie nowych zamówień z rynku peruwiańskiego oraz krajów w regionie.
Trwają prace nad certyfikacją nowych produktów jednostki dominującej na zgodność z normami GOST, co pozwoli na rozszerzenie oferty rynkowej na rynkach wschodnich w 2017 roku i latach następnych. Grupa Kapitałowa podejmuje działania zmierzające do identyfikacji nowych kierunków rozwoju rynkowego w Polsce w obszarze budowy trakcji kolejowych i miejskich. Aktywną działalność, w tym obszarze prowadzą oba Oddziały, zarówno w obszarze produktowym, jak i budowy pod klucz podstacji trakcyjnych. W 2017 roku zaplanowany jest udział w wielu imprezie targowych, seminariach i spotkaniach z klientami w celu przedstawienia oferty jak największemu gronu klientów zagranicznych.

Perspektywy rozwoju

W najbliższych latach główną siłą napędową w sektorze energetyki będzie rozbudowa i modernizacja stacji GPZ oraz po stronie wytwórczej modernizacja i budowa bloków energetycznych. Perspektywicznie przedstawiają się również inwestycje w odnawialne źródła energii. Wyraźnych wzrostów w sektorze budowlanym oczekuje się w kolejnych latach w związku z uruchomieniem funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W fazę realizacji wchodzą inwestycje nowego budżetu unijnego na lata 2014 - 2020. Finansowaniem zostanie objęta realizacja nowych projektów infrastrukturalnych, zarówno drogowych jak i kolejowych, oraz z zakresu kompleksowej modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Lata 2018 - 2020 przyniosą realizację zadań modernizacyjnych i nowo budowanych obiektów dla trakcji miejskiej i kolejowej, a Projekt Inwestycyjny pod nazwą MUZA2 skieruje zainteresowania spółek budowlanych na ten obszar działania.

Na poziom przyszłych przychodów Grupy Kapitałowej niewątpliwy wpływ będą miały takie czynniki jak:

 • koniunktura w branży energetycznej, chemicznej, metalurgicznej, wydobywczej i budowlanej,
 • prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • poziom cen materiałów elektrycznych i urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych,
 • rosnące wymagania środowiskowe,
 • przebieg procesów przekształceń strukturalnych, szczególnie w energetyce i górnictwie,
 • plany budowy energetyki jądrowej,
 • wzrastające wymagania finansowego zabezpieczenia realizacji w segmencie budownictwa elektroenergetycznego,
 • konkurencyjność oferty Grupy Kapitałowej.

Działania Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w I półroczu 2017 roku będą zmierzały do podnoszenia konkurencyjności poprzez:

 • rosnące doświadczenie na rynku nowych produktów;
 • optymalizację przebiegu kluczowych procesów i projektów;
 • zapewnienie optymalnego czasu realizacji zamówień;
 • zapewnienie kompleksowej oferty, dopasowanej do potrzeb i wymagań klientów;
 • konsekwentną budowę terytorialnej sieci obsługi klientów;
 • rozszerzenie oferty na nowe rynki zbytu.

W perspektywach rozwoju Grupa Kapitałowa widzi utrzymanie dalszej pozycji w sektorze energetyki dystrybucyjnej i wytwarzania oraz otwarcie się na nowe rynki eksportowe, wykorzystanie efektu synergii pomiędzy poszczególnymi podmiotami Grupy Kapitałowej do zaistnienia w tematach sektora energetyki w krajach wschodzących. W Segmencie Produkcji ważnym elementem pozostaje utrzymanie pozycji lidera w przemyśle ciężkim z rozdzielnicami o wysokich parametrach prądowych i zwarciowych. W następnych latach najbardziej perspektywicznym obszarem do akwizycji i sprzedaży produktów będzie w dalszym ciągu energetyka dystrybucyjna oraz rozbudowa stacji 110/15kV na terenach miejskich i w strefach przemysłowych. Duży potencjał można również zauważyć w przebudowach istniejących stacji elektroenergetycznych, gdzie oprócz prac modernizacyjnych z zakresu Segmentu Realizacji Projektów jest również dostawa produktów oferowanych przez Segment Produkcji.

Działania Segmentu Produkcji koncentrują się na pozyskiwaniu nowych klientów na rynku polskim, w szczególności współpracując z lokalnymi biurami projektowymi w zakresie „promowania” rozdzielnicy w izolacji gazowej GIS 24kV / 110kV OPTIMA 24 / 145, szczególnie w dużych miastach (aglomeracjach). Segment Produkcji bierze również czynny udział i współpracuje z Generalnym Wykonawcom w akcji ofertowej dużych projektów w zakresie dostaw rozdzielnic typu NN i SN. Zakład Obróbki Mechanicznej w I półroczu 2017 roku zamierza zwiększyć udział zamówień zewnętrznych, a tym samym systematycznie powiększyć moce przerobowe.

W 2017 roku Segmentu Realizacji Projektów zamierza konsekwentnie realizować działania podjęte w 2016 roku, jednocześnie modelując strukturę organizacyjną, tak aby zapewniały efektywniejszą realizację strategicznym celów Spółki. Segment zamierza utrzymać obecny udział w rynku kompleksowych instalacjach elektroenergetycznych. Oddział przewiduje i wiąże nadzieję z otwarciem się rynku lokalnego na nowe inwestycje związane z budową nowych źródeł, a wynika to nowelizacji ustawy o OZE, dofinansowaniu inwestycji proekologicznych w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym i przemyśle.

W ogólnym ujęciu całość długoterminowych działań Segmentu ukierunkowana będzie na:

 • optymalizacji zasobów rzeczowych, finansowych i ludzkich niezbędnych dla realizacji postawionych celów budżetowych i strategicznych,
 • budowanie świadomości zintegrowanego funkcjonowania Segmentu w ramach Grupy Kapitałowej (powiązanej zależnościami i działającej w zmiennym otoczeniu) zmierzającej do realizacji wspólnego celu,
 • możliwość uzyskania zrównoważonego rozwoju w każdym obszarze działalności,
 • osiągnięcie powolnego, ale stabilnego wzrostu.

Działająca w ramach Segmentu Automatyki spółka ENERGOTEST sp. z o.o. zamierza wykorzystać potencjał eksportowy, które dają stosowane systemy sterowania, rejestracji i nadzoru oraz swoje produkty DCTest i zabezpieczenia łukoochronne. Spółka widzi potencjał wzrostowy w sprzedaży urządzań konstruowanych i produkowanych w spółce, systemów automatyki procesowej i elektroenergetycznej oraz usług związanych z projektowaniem, z odbiorami, uruchomieniami i przyłączaniami do sieci jednostek wytwórczych. Opracowana i wdrożona jednostka PMU, nagrodzona na targach ENERGETAB Złotym medalem PSE, otwiera nowe możliwości w budowaniu aplikacji służących do analizy przyczyn awarii występujących w KSE, wykonywaniu prób wielkoobszarowych (dotychczas niemożliwych do wykonania) zachowania się KSE w stanach awaryjnych, do prowadzenia ruchu sieci najwyższych napięć i wysokich napięć wykorzystując dynamicznie dopuszczalną obciążalność linii wyznaczoną na podstawie pomiarów synchrofazorów, aż po ciągłe monitorowanie on - line niektórych istotnych urządzeń stacyjnych. Dodatkowo w kontrolę i sterowanie przepływów mocy wpisuje się technologia PMU dzięki której spółka może opracować nowe możliwości sterowania i optymalizacji dla OSD takie jak:

 • DOL - dynamiczne obciążanie linii przesyłowej,
 • optymalizacja przesyłu energii pod kątem minimalizacji strat przesyłowych,
 • estymatory stanu systemu przesyłu.

Prowadzone są działania promocyjne mające na celu wzrost sprzedaży systemów obrony przed black - outem typu „Smart Load” na obiektach przemysłowych wyposażonych we własne źródła wytwórcze energii elektrycznej.

Istotne czynniki ryzyka

Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji zmierzających do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną zrealizowane. Celem zarządzania jest ograniczenie ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Zarządy jednostek Grupy Kapitałowej ustalają ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych jego obszarów.

Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową narażona jest na kilka rodzajów ryzyk:

 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko utraty płynności,
 • ryzyko kapitałowe.

Ryzyko rynkowe - poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikające ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych.

Ryzyko cenowe - Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA jest narażona na ryzyko cenowe, które wynika z aktualnej koniunktury w branżach energetycznej, chemicznej, budowlanej, metalurgicznej i obejmuje przede wszystkim kształtowanie się cen materiałów elektrycznych, urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych. Podmioty Grupy Kapitałowej nie zawierają wieloletnich umów z poddostawcami, zakres dostaw i dostawy ustalane są indywidualnie zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych jednostkach Grupy Kapitałowej procedurami. Strategia zarządzania ryzykiem cen towarów i usług zakłada dążenie do zawierania umów z dostawcami materiałów i usług zapewniających jednostkom Grupy Kapitałowej zakup materiałów, usług, po cenie umożliwiającej realizację kontraktu zgodnie z budżetem oraz ustalonymi terminami. Odpowiednia polityka, struktura organizacyjna i procedury oraz działania związane z zarządzaniem ryzykiem wspierają proces negocjowania i ustalania cen produktów na poziomie optymalnym. 
Jednostka dominująca na bieżąco analizuje wykonanie budżetów realizowanych kontraktów zarówno w zakresie kosztów zmiennych, jak i stałych i opracowuje prognozę kosztów i wyników do końca realizacji projektów. Jednostka dominująca ELEKTROBUDOWA SA podjęła intensywne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka cenowego związanego z realizacją kontraktów poprzez wprowadzenie wewnętrznych procedur (Zarządzeń), dotyczących między innymi bieżącego monitorowania kontraktów i aktualizacji prognoz oraz obowiązku raportowania „kosztów końca projektu”.

Ryzyko walutowe - Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu realizowanych transakcji sprzedaży i zakupów w różnych walutach innych niż jej waluta wyceny. Główną walutą transakcji eksportowych i importowych było EUR i USD. W przypadku eksportu realizowanego w EUR w Grupie Kapitałowej występuje naturalne zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikające z faktu dokonywania większości zakupów importowych także w EUR.

Ryzyko stóp procentowych - narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyka wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych. Grupa Kapitałowa zawarła umowy o kredyty w rachunku bieżącym i kredyty obrotowe z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR powiększonej o marżę banku, z usług którego Grupa Kapitałowa korzystała. Wpływ zmian stóp procentowych na wyniki Grupy Kapitałowej w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi, oceniany jest jako nieistotny z uwagi na skalę działalności Grupy Kapitałowej. Poziom i wahania stóp procentowych nie powodował konieczności stosowania instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej. 

Ryzyko kredytowe - rozumiane jest jako możliwość niewywiązywania się z zobowiązań przez dłużników.

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi - w odniesieniu do aktywów finansowych Grupy Kapitałowej, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Biorąc po uwagę powyższe oraz krótkoterminowy charakter inwestycji Grupy Kapitałowej, uznaje się, że ryzyko kredytowe dla środków pieniężnych i lokat bankowych jest niskie. 

Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług oraz pozostałymi należnościami - ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych w wyniku czego Grupa Kapitałowa poniesie straty finansowe. Grupa Kapitałowa częściowo dokonuje sprzedaży swoich produktów na podstawie przedpłat. Ocenia również na bieżąco zdolność kredytową swoich kontrahentów na podstawie kondycji należności. Stosowana w tym zakresie polityka bieżącego monitorowania klientów polegająca na ocenie możliwości wywiązania się przez nich z zobowiązań finansowych pozwala zweryfikować ryzyko kredytowe w tym zakresie, zarówno na etapie ofertowym, jak i w trakcie realizacji kontraktów.

Ryzyko utraty płynności - Grupa Kapitałowa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności, zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu oraz dostępność finansowania, dzięki wystarczającej kwocie przyznanych instrumentów kredytowych i linii gwarancyjnych. Celem Grupy Kapitałowej jest utrzymywanie równowagi pomiędzy ciągłością, a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania. Istotne znaczenie ma także wykorzystanie kredytów kupieckich udzielonych Grupie Kapitałowej przez dostawców, a co za tym idzie realizacja zobowiązań z wydłużonymi terminami płatności. Procesy inwestowania wolnych środków uzależnione są od terminów wymagalności zobowiązań, tak by ograniczyć maksymalne ryzyko płynności. W przypadku pogorszenia się warunków rynkowych i występowania konieczności dodatkowego finansowania działalności lub refinansowania swojego zadłużenia przy pomocy zewnętrznych źródeł, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększonego ryzyka płynności. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie Kapitałowej ma formę utrzymania odpowiedniego kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych.

Ryzyko kapitałowe - celem zarządzania ryzykiem kapitałowym Grupy Kapitałowej jest utrzymanie możliwości kontynuowania działalności tak, by zapewnić korzyści swoim akcjonariuszom oraz innym podmiotom związanym z działalnością Grupy Kapitałowej , a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału by redukować jego koszty. Podobnie jak inne jednostki na tym rynku Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA monitoruje kapitał na podstawie wskaźnika dźwigni finansowej.

Jednym z największych wyzwań stojących przed Grupą Kapitałową jest utrzymująca się trudna sytuacja finansowa inwestorów, która wpływa na ciągłe zmiany planów inwestycyjnych oraz dużą niepewność realizowanych projektów. Istotną barierą ograniczającą aktywność jest silna konkurencja, która bezpośrednio przekłada się na zaniżanie marż na projektach. Pozyskiwanie zamówień w wyniku przetargów, gdzie ograniczeniem jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium wyboru, wymusza utrzymanie marży na niskim poziomie. Ponadto realizacja zleceń wygranych w przetargach wiąże się z ryzykiem zmian cen materiałów budowlanych, które w konsekwencji mogą niekorzystnie wpłynąć na zyskowność kontraktu.

Zmiany na ważnych stanowiskach w Spółkach Skarbu Państwa oraz w Spółkach Dystrybucyjnych skutkują zmianami w polityce kontraktacji zakupów i tym samym stanowią trudności w oszacowaniu poziomu sprzedaży na te segmenty rynku.

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym szczegółowo opisane zostały w nocie 4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Witryna zarządzana przez InCMS