przesuń do początku strony

Analiza finansowa

Na dzień 31.12.2016 roku suma bilansowa wzrosła o 13,1 mln złotych, tj. o 1,4% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 roku. Aktywa trwałe odnotowały wzrost o 6,5 mln złotych, a aktywa obrotowe o 6,6 mln złotych. W aktywach trwałych największy wzrost wykazały aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wzrost o 7,8 mln złotych) i inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (wzrost o 7,7 mln złotych). Największy spadek wartości, w tej grupie aktywów, dotyczył aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (spadek o 6,6 mln złotych) i rzeczowych aktywów trwałych (spadek o 2,8 mln złotych). W aktywach obrotowych największy wzrost dotyczył środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (wzrost o 30,9 mln złotych) i zapasów (wzrost o 5,2 mln złotych). Największy spadek, w tej grupie aktywów, wykazały należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (spadek o 29,5 mln złotych).

Po stronie pasywów, spadkowi zobowiązań o 23,4 mln złotych, towarzyszył wzrost kapitałów własnych o 36,5 mln złotych. Wzrost kapitałów własnych nastąpił głównie w skutek wzrostu kapitału zapasowego o 28,2 mln złotych. Spadkowi o 4,6 mln złotych uległ kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży. Zmniejszenie wartości zobowiązań dotyczyło krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (spadek o 68,8 mln złotych), kwot należnych odbiorcom z tytułu umów budowlanych (spadek o 25,5 mln złotych) oraz kredytów i pożyczek (spadek o 10,9 mln złotych). Wzrost zobowiązań wynikał głównie wzrostu długoterminowych rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (wzrost o 38,9 mln złotych), krótkoterminowych rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (wzrost o 22,5 mln złotych) oraz pozostałych zobowiązań niefinansowych (wzrost o 17,8 mln złotych).

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej 2016 rok 2015 rok 2014 rok
Wskaźniki rentowności      
Wskaźnik rentowności netto 5,7% 4,0% 2,4%
Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem 7,1% 5,1% 3,0%
Wskaźnik rentowności operacyjnej 6,4% 5,1% 3,2%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 13,6% 13,8% 8,1%
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 6,1% 5,5% 3,2%
Wskaźniki płynności      
Wskaźnik płynności bieżący 1,5 1,4 1,3
Wskaźnik płynności szybki 1,4 1,3 1,2
Wskaźniki rotacji      
Rotacja należności z tytułu dostaw i usług w dniach 110 89 85
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach 55 59 69
Rotacja zapasów w dniach 21 15 18
Obrotowość aktywów 1,1 1,4 1,3
Wskaźniki zadłużenia      
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,5% 56,9% 62,9%

Plik z danymi w formacie xlsx Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowe plik .xlsx6 kB

Przedstawione wskaźniki odzwierciedlają poziom efektywności zarządzania Grupą Kapitałową, który należy ocenić jako dobry.

Rentowność netto w 2016 roku wyniosła 5,7%. W porównaniu do 2015 roku i 2014 roku rentowność wzrosła odpowiednio o 1,7 punktu procentowego i o 3,3 punktu procentowego. Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem w 2016 roku wyniósł 7,1%. Porównując z poziomem wskaźnika w 2015 roku i 2014 roku odnotowujemy jego wzrost odpowiednio o 2,0 punkty procentowe i o 4,1 punktu procentowego. Analiza wskaźników rentowności sprzedaży wskazuje na poprawę wysokości marży zysku z okresu na okres. 

Poziom wskaźnika rentowności majątku (ROA), czyli zdolność do generowania zysku netto przez wszystkie wykorzystywane w firmie aktywa, w okresie obrotowym wyniósł 6,1%. W porównaniu do 2015 roku i 2014 roku wzrósł odpowiednio o 0,6 punktu procentowego i o 2,9 punktu procentowego. Poziom wskaźnika rentowności ROA świadczy o efektywnym wykorzystaniu zaangażowanego majątku w analizowanych okresach. 
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w 2016 roku wynosił 13,6%. W odniesieniu do 2015 roku spadł o 0,2 punktu procentowego. Spadek wskaźnika (ROE) oznacza, że skala wzrostu kapitałów własnych Grupy Kapitałowej była większa aniżeli zysku. W odniesieniu do 2014 roku wskaźnik wzrósł o 5,5 punktu procentowego. Wzrost wskaźnika (ROE) oznacza, że skala wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej była większa aniżeli kapitału własnego.

W 2016 roku wskaźnik płynności bieżący uzyskał wielkość 1,5. W analizowanych okresach wzrósł odpowiednio o 0,1 punktu procentowego i 0,2 punktu procentowego. Wskaźnik płynności szybki ukształtował się na poziomie 1,4. W analizowanych okresach wzrósł odpowiednio o 0,1 punktu procentowego i 0,2 punktu procentowego. Wskaźniki te w okresach porównywalnych kształtowały się na zbliżonym poziomie. Osiągnięty poziom wskaźników płynności wskazuje na dużą wiarygodność płatniczą Grupy Kapitałowej. Wskaźniki płynności wskazują na możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.

W 2016 roku cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług wyniósł 110 dni. W analizowanych okresach uległ wydłużeniu odpowiednio o 21 dni i 25 dni. Według danych bilansowych, spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług następuje po 55 dniach. W analizowanym okresie cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług skrócił się o 4 dni w porównaniu do 2015 roku i o 14 dni w porównaniu do 2014 roku.

Okres w jakim Grupa Kapitałowa realizowała swoje zobowiązania był krótszy niż cykl inkasa należności, co świadczyło o tym, że Grupa Kapitałowa w znacznie większym stopniu kredytuje odbiorców niż korzysta z kredytu kupieckiego u dostawców. Charakter zawieranych umów i obecne regulacje prawne determinują długość cykli obrotu należności i zobowiązań.
Okres obrotu zapasami informuje, jak długo trwa proces transformacji zapasów w gotowe sprzedane produkty. W 2016 roku cykl obrotu zapasami wynosił 21 dni i w porównaniu do 2015 roku i 2014 roku był dłuższy odpowiednio o 6 dni i o 3 dni. 
Wskazane powyżej trzy wskaźniki pozwalają na określenie długości cyklu konwersji gotówki Grupy Kapitałowej, dla analizowanych okresów wynosił 76 dni, 45 dni i 34 dni. 
Informację o aktywności Grupy Kapitałowej przedstawia wskaźnik obrotowości aktywów. Obrotowość aktywów ukształtowała się na poziomie 1,1. W stosunku do 2015 roku i 2014 roku obrotowość aktywów spadła odpowiednio o 0,3 punktu procentowego i o 0,2 punktu procentowego. Wskaźnik informuje, że każda zaangażowana 1 złotówka majątku Grupy Kapitałowej generuje 1 złoty 10 groszy przychodów.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o obciążeniu majątku zobowiązaniami. W 2016 roku wskaźnik ten wynosił 53,5% i spadł o 3,4 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku oraz o 9,4 punktu procentowego w stosunku do 2014 roku. Zmiana wskaźnika odzwierciedla zmianę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku Grupy Kapitałowej. 

Poziom wskaźników płynności, rotacji zapasów oraz obrotowości aktywów, pozwalają na pozytywną ocenę kondycji finansowej Grupy Kapitałowej, jak również realizowanej przez nią strategii finansowej. Stan posiadanego majątku oraz zgromadzonych kapitałów własnych wskazuje na prawidłową kondycję finansową oraz brak zagrożenia do regulowania zobowiązań przez Grupę Kapitałową, a przeprowadzona analiza stwierdza utrzymująca się stabilną sytuację finansową. 
Przedstawione podstawowe wielkości i główne wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową, finansową i kapitałową Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA wynikają ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego przy założeniu kontynuowania działalności.

Witryna zarządzana przez InCMS