przesuń do początku strony

Zarządzanie zasobami finansowymi

ELEKTROBUDOWA SA w 2016 roku prowadziła politykę finansowania działalności w ramach posiadanych środków własnych zasilanych kapitałami obcymi w formie zobowiązań oraz uruchomionymi kredytami w rachunku bieżącym i kredytami obrotowymi.

Na dzień 31.12.2016 roku ELEKTROBUDOWA SA posiadała do dyspozycji limit kredytów w rachunku bieżącym (67,5 mln złotych) oraz limit kredytów obrotowych (36,0 mln złotych), a ponadto limit kart kredytowych (0,2 mln złotych) do łącznej wysokości 103,7 mln złotych.

Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2016 roku z tytułu wykorzystania kredytów obrotowych wynosił 34,9 mln złotych.

Na  dzień  31.12.2015  roku  ELEKTROBUDOWA  SA  posiadała do dyspozycji limit kredytów w rachunku bieżącym (107,7   mln   złotych)   oraz   limit   kredytów obrotowych (77,5  mln  złotych),  a  ponadto  limit  kart  kredytowych (0,2 mln złotych) do łącznej wysokości 185,4 mln złotych. Stan zobowiązań wobec banków na dzień 31.12.2015 roku z tytułu wykorzystania kredytów obrotowych wynosił 45,9 mln złotych.

Współpraca z kilkoma bankami daje możliwość równomier- nego zaangażowania środków finansowych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, przeznaczonych do obrotu.

W obszarze obrotu dewizowego czynnikiem determinującym działania Spółki był poziom kursów podstawowych walut – EUR i USD. Działania Spółki skłaniają się do stosowania naturalnego zabezpieczenia ryzyka kursowego wynikającego z równoważenia się wpływów i wydatków w walutach obcych.

ELEKTROBUDOWA SA prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę  z  bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie gwarancji, co przejawia się w postaci udzielonych linii gwarancyjnych na zabezpieczanie: wniesienia wadium, zwrotu otrzymanej zaliczki, dobrego wykonania przedmiotu umowy handlowej, usunięcia wad i usterek w okresie gwa- rancyjnym oraz roszczeń dochodzonych na drodze postępo- wania sądowego, jak również w celu zagwarantowania terminowej zapłaty wierzytelności.

Dominującą rolę w zawartych umowach bankowych odgrywają linie gwarancyjne w ramach udzielonych limitów wielocelowych w łącznej wysokości 654,0 mln złotych (103,5 mln złotych linia kredytowa, 550,3 mln złotych linia gwarancyjna i 0,2 mln złotych limit kart kredytowych). Na dzień 31.12.2016 roku wykorzystanie linii gwarancyjnych tytułem udzielonych gwarancji bankowych wynosiło 314,2 mln złotych.

Na dzień 31.12.2015 roku limit podpisanych umów z bankami wynosił 672,6 mln złotych (185,2 mln złotych linia kredytowa, 487,2 mln złotych linia gwarancyjna i 0,2 mln złotych limit kart kredytowych). Wykorzystanie linii gwarancyjnych tytułem udzielonych gwarancji bankowych wynosiło 381,1 mln złotych.

ELEKTROBUDOWA SA w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych posiadała łączny limit w wysokości 220,5 mln złotych, z czego na dzień 31.12.2016 roku wykorzystała 64,9 mln złotych.

Na dzień 31.12.2015 roku łączny limit przyznany Spółce na gwarancje ubezpieczeniowe wynosił 181,0  mln złotych, z czego wykorzystała 71,4 mln złotych.

Oceniając stan posiadanych środków pieniężnych i będących do dyspozycji Spółki limitów kredytowych oraz wielkość przewidywanych wpływów i wydatków, należy stwierdzić, że środki te pozwolą Spółce na sfinansowanie planowanych w I półroczu 2017 roku zamierzeń inwestycyjnych oraz obsługę bieżącej działalności operacyjnej, bez narażenia Spółki na zachwianie płynności finansowej.

Witryna zarządzana przez InCMS