przesuń do początku strony

Zarządzania kapitałem ludzkim

Zatrudnienie

W 2016 roku przeciętne miesięczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 1 851 etatów i było o około 3,7% niższe niż w 2015 roku. W przeciętnej liczbie zatrudnionych: 1 032 etatów to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 819 etatów to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. W grupie pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia zmniejszył się o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, a na stanowiskach nierobotniczych zmniejszył się o 1,9%. 

Ogółem, na koniec grudnia 2016 roku, ELEKTROBUDOWA SA zatrudniała 1 802 pracowników.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku nastąpił spadek zatrudnienia o 150 osób (o 7,7%).

W zakresie struktury zatrudnienia, ze względu na poziom wykształcenia, Spółka odnotowała spadek liczby pracowników z wyższym wykształceniem, głównie inżynierskim, o 34 osoby. Udział pracowników z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych na koniec grudnia 2016 roku wynosił 37,2%, a na koniec grudnia 2015 roku 36,1%.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku rozwiązano umowę o pracę z grupą 322 pracowników, z tego 29 osób nabyło prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku rozwiązano umowę o pracę z grupą 320 pracowników, z tego 18 osób nabyło prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych rozwiązano umowę o pracę z 6 osobami (w analogicznym okresie 2015 roku z 1 osobą). Rozwiązanie umów z przyczyn dotyczących pracodawcy miały bardzo sporadyczny charakter. W trybie art. 10 ustawy z dnia 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w 2016 roku, rozwiązano umowy z 7 pracownikami (w analogicznym okresie 2015 roku z 17 pracownikami).

Z dniem 01.04.2016 roku na podstawie art. 23 (1) Kodeksu pracy nastąpiło przejście 11 pracowników zlikwidowanej spółki KONIP Sp. z o.o. do Biura Spółki ELEKTROBUDOWA SA.

Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim

W 2016 roku produktywność zatrudnienia liczona jako relacja przychodów ze sprzedaży i przeciętnego miesięcznego zatrudnienia ukształtowała się na poziomie 502 tys. złotych i była niższa o 125 tys. złotych w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, gdzie osiągnęła wartość 626 tys. złotych. Wskaźnik zyskowności zatrudnienia liczony jako relacja zysku brutto oraz przeciętnego miesięcznego zatrudnienia wyniósł w 2016 roku 35 tys. złotych i był wyższy o 4 tys. złotych od poziomu wskaźnika uzyskanego w analogicznym okresie 2015 roku (wynosił 31 tys. złotych).

Rekrutacja i selekcja

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zatrudniono 163 nowych pracowników. 
W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek nowo zatrudnionych o 258 osób (tj. o 61,3%).

Systemy motywacyjne

W ELEKTROBUDOWA SA zastosowanie znajduje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty w dniu 04.01.2004 roku pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Zakładowy Układ Zbiorowy pracy określa strategię wynagradzania oraz zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, z wyłączeniem organów zarządzających i nadzorujących.

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników ELEKTROBUDOWY SA wynosiło 5 534 złotych i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 2,6%.

ELEKTROBUDOWA SA konsekwentnie stosuje system motywacyjny zorientowany na wzrost marży i wyniku finansowego oraz poszerza programy motywacji pozapłacowej dla pracowników, które mają na celu wspomaganie procesu zatrzymywania i pozyskiwania pracowników oraz zwiększenia poziomu motywacji i efektywności działania.

W strukturze wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku ok. 20,0% stanowiły zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od efektywności ekonomicznej lub poziomu realizacji zadań przez pracowników.

Pracownicy naszej firmy mają dostęp do świadczeń socjalnych, których zakres i forma uzgadniane są w ramach konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. W 2016 roku na działalność socjalną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano w sumie 1 763 825 złotych. Środki te przeznaczone były na:

  • dopłaty do wypoczynku dzieci (obozy, kolonie, zielone szkoły),
  • dofinansowanie do wyjazdów, wycieczek dla pracowników,
  • pożyczki na zakup, budowę i remont zasobów mieszkaniowych,
  • dopłaty do karnetów na sport i rekreację (basen, fitness, siłownia, kino, teatr itp.),
  • organizację wyjść na koncerty dla pracowników,
  • spotkania integracyjne dla pracowników, organizację imprez dla dzieci pracowników (Mikołajki, Dzień Dziecka),
  • udzielanie zapomóg w sytuacjach losowych i zdrowotnych pracowników oraz emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie do działalności Koła Emerytów,
  • dofinansowanie udziału w programie MultiSport.

Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA od kilkunastu już lat objęci są prywatną opieką medyczną. Realizujemy także akcje profilaktyczne – w 2016 zachęcaliśmy do udziału w programie wczesnego wykrywania raka płuc kierowanego do mieszkańców Śląska, z którego ostatecznie skorzystało 70 pracowników. Każdy pracownik w ramach zapewnionego pakietu medycznego ma także możliwość skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.

W roku 2016 suma wydatków na ochronę zdrowia wyniosła w naszej Spółce 1 792 109 złotych.

Rozwój i szkolenia

Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest kluczem dla rozwoju Spółki. W 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA zainwestowała w szkolenia pracownicze 1 409 tys. złotych. Zatem przeciętnie na jednego pracownika w tym okresie wydatkowano około 761 złotych. Udział kosztów szkoleń w funduszu wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 1,1%.

Inwestycje w szkolenia dotyczyły w szczególności polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarządzanie projektami (Project Management), zagadnień zwiększających profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych, w szczególności umiejętności menedżerskich, jak też doskonalenia znajomości języków obcych.

W grudniu 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA podpisała umowę z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów na organizację studiów Master of Business Administration dla kadry zarządzającej Spółki oraz z MT&DC na organizację cyklu szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Projektami. Programy zostaną uruchomione na początku 2017 roku i obejmą łącznie grupę ponad 50 menedżerów.

 

Witryna zarządzana przez InCMS