przesuń do początku strony

Zarządzanie Systemem Jakości

Działania ELEKTROBUDOWY SA skierowane są na ciągłe doskonalenie systemów zarządzania oraz stałe podnoszenie jakości produktów, przy jednoczesnym zapobieganiu i mini- malizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Spółka jest trwale zaangażowana w zagadnienia jakości poprzez stosowane systemy potwierdzone certyfikatami.

ELEKTROBUDOWA SA od 1997 roku stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001, a od 2002 roku System Zarządzania Środowiskowego oparty na modelu przedstawionym w normie PN - EN ISO 14001.

System Zarządzania Jakością został dodatkowo uzupełniony o:

 • wymagania NATO dotyczące jakości, określone w dokumencie zatytułowanym AQAP - 2110,
 • wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni jądrowych, określone w dokumencie NSQ 100,
 • wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN - EN ISO 3834 - 2,
 • wymagania jakościowe przy projektowaniu i produkcji konstrukcji stalowych, określone w normie PN - EN 1090 - 1 oraz PN - EN 1090 - 2.

Wszystkie wyżej wymienione systemy wraz z uzupełnieniami są certyfikowane przez zewnętrzne firmy posiadające akredytację PCA do certyfikacji tego typu systemów.

System zarządzania jakością jest zintegrowany z systemami zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP. Integracja głównie polega na posiadaniu wspólnej dokumentacji systemowej, wspólnym audytowaniu  systemów  zarządzania, określaniu celów i zadań do wykonania.

 

           

Istotne wydarzenia w 2016 roku mające wpływ na ocenę i funkcjonowanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w ELEKTROBUDOWIE SA:

 • cykl szkoleń przewidzianych dla pracowników dozoru na temat funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania, przypadków nieprzestrzegania prawa środowiskowego oraz wymagań jakościowych produkowanych wyrobów i realizowanych usług, prowadzone razem ze szkoleniami bhp dla dozoru, kierowników robót, pracowników produkcyjnych i administracji;
 • przeprowadzenie   szkolenia   dla   kierownictwa   Spółki ze zmian w normie ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016;
 • audit nadzoru, systemu jakości w oparciu o normę PN EN ISO 9001:2009 i AQAP 2110:2009 i systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN - EN ISO 14001:2005, zakończony pozytywnym wynikiem;
 • opracowanie programu działań doskonalących dla ob- szarów wskazanych w raporcie z auditu;
 • przeprowadzenie  audytów  wewnętrznych  zintegrowa- nego  systemu  zarządzania  jakością  i  środowiskowego oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstaniu niezgodności, a dla stwierdzonych niezgodności działania korekcyjne i / lub korygujące albo zapobiegawcze;
 • przeprowadzenie przeglądu dokumentacji systemowej, wprowadzanie korekty do  dokumentacji,  wynikającej ze zmian organizacyjnych w Spółce oraz podjęcie działań zmierzających do zmiany dokumentacji systemowej związanej ze zmianami norm systemowych i przygotowywaniem Spółki do certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i ISO 14001:2015

 


 

 

Zamierzenia na I półrocze 2017 roku:

 • przeprowadzenie szkoleń Akademii Auditorów połączonej ze szkoleniem służb BHP;
 • kontynuacja zmian w dokumentacji systemowej związanych ze zmianami norm systemowych i przygotowywaniem Spółki do certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i ISO 14001:2015;
 • kontynuacja szkoleń dla pracowników wszystkich szcze- bli z funkcjonujących w Spółce systemów zarządzania; audit recertyfikujący system jakości w oparciu o normę PN - EN ISO 9001 i AQAP 2110 i system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN - EN ISO 14001;
 • realizacja harmonogramu audytów wewnętrznych.

Pozytywne wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrz- nych i zewnętrznych, zapisy w raportach z kontroli i przeglądów w 2016 roku były dowodem, że systemy zarządzania w Spółce funkcjonują poprawnie, a ELEKTROBUDOWA SA dostarcza wyroby i świadczy usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach na dostawę wyrobów i usług oraz spełniające wymagania prawne.

 

 

Witryna zarządzana przez InCMS