przesuń do początku strony

Wynik finansowy - czynniki i zdarzenia z wpływami na wielkość

Strona główna 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Wynik finansowy - czynniki i zdarzenia z wpływami na wielkość

Wynik finansowy oraz podstawowe czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na jego wielkość

Zysk brutto ze sprzedaży za 2016 rok wyniósł 89,1 mln złotych. Rentowność brutto ze sprzedaży w porównaniu do 2015 roku wzrosła o 1,3 punktu procentowego i wynosiła 9,6%.

Koszty sprzedaży w 2016 roku wynosiły 2,6  mln  złotych i w stosunku do 2015 roku spadły o 1,3 mln złotych, tj. o 33,6%. Poziom kosztów sprzedaży w kolejnych latach był skorelowany z poziomem przychodów ze sprzedaży i w analizowanych okresach ich udział w przychodach ze sprzedaży kształtował się na zbliżonym poziomie.

Koszty ogólnego zarządu w 2016 roku wynosiły 15,3 mln złotych i w porównaniu do 2015 roku wzrosły o 2,2 mln złotych, tj. o 17,1%. Wzrost kosztów ogólnych w znaczącym stopniu wynika z przeniesienia zadań zarządzania i administracji majątkiem Spółki ze zlikwidowanego podmiotu zależnego KONIP Sp. z o.o. W 2016 roku udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży wyniósł 1,7%, a w 2015 roku 1,1%. Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży w porównywalnym okresie wzrósł o 0,6 punktu procentowego.

W 2016 roku  pozostałe  przychody  operacyjne  stanowiły kwotę 15,6 mln złotych i były niższe od przychodów osiągniętych w 2015 roku o 4,1 mln złotych, tj. o 20,9%.

W 2016 roku pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość 30,7 mln złotych i były niższe od kosztów poniesionych w 2015 roku o 12,9 mln złotych, tj. o 29,7%.

Za 2016 rok Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 56,1 mln złotych, który był niższy o 3,3 mln złotych od zysku uzyskanego w 2015 roku (tj. o 5,6%). W 2016 roku rentowność na działalności operacyjnej wyniosła 6,0% i w stosunku do 2015 roku wzrosła o 1,1 punktu procentowego.

W 2016 roku przychody finansowe wyniosły 10,2 mln złotych i były wyższe od osiągniętych w 2015 roku o 7,0 mln złotych. Przychody te stanowiły: dywidenda otrzymana tytułem posiadanych udziałów w spółkach zależnych, stowarzyszonych i pozostałych w kwocie 5,7 mln złotych, zysk ze sprzedaży aktywów finansowych w kwocie 3,7 mln złotych oraz zysk z likwidacji aktywów finansowych w kwocie 0,8 mln złotych.

W 2016 roku koszty finansowe wyniosły 2,2 mln złotych i były niższe od poniesionych w 2015 roku o 1,4 mln złotych, tj. o 37,4%. Koszty finansowe stanowiły odsetki od kredytu w wysokości 1,1 mln złotych, prowizje od kredytów bankowych wynoszące 1,0 mln złotych i odsetki od leasingu w wy- sokości 0,1 mln złotych.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2016 rok wynosił 64,1 mln złotych i był wyższy od osiągniętego w 2015 roku o 5,1 mln złotych, tj. o 8,5%. W 2016 roku wskaźnik rentowności brutto wynosił 6,9% i w stosunku do 2015 roku wzrósł o 2,0 punkty procentowe.

Wynik finansowy roku  2016  zamknął  się  zyskiem  netto w kwocie 53,1 mln złotych.
W odniesieniu do 2015 roku wzrósł o 5,9 mln złotych (czyli o 12,6%).
Wskaźnik rentowności netto w 2016 roku wynosił 5,7% i wzrósł o 1,8 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku.

Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Main items of the statement of comprehensive income
20162015Zmiana
Change
mln PLN
PLNm
%mln PLN
PLNm
%mln PLN
PLNm
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Net revenues from sales of products, goods and materials
928,5 100,0 1 204,2 100,0 (275,7)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Cost of products, goods and materials sold
(839,4) 90,4 (1 103,9) 91,7 264,5
Zysk brutto ze sprzedaży
Gross profit on sales
89,1 9,6 100,3 8,3 (11,2)
Koszty sprzedaży
Selling costs
(2,6) 0,3 (3,9) 0,3 1,3
Koszty ogólnego zarządu
General administrative expenses
(15,3) 1,7 (13,1) 1,1 (2,2)
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income
15,6 1,7 19,7 1,6 (4,1)
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
(30,7) 3,3 (43,6) 3,6 12,9
Zysk z działalności operacyjnej
Operating profit
56,1 6,0 59,4 4,9 (3,3)
Przychody finansowe
Finance income
10,2 1,1 3,2 0,3 7,0
Koszty finansowe
Finance costs
(2,2) 0,2 (3,6) 0,3 1,4
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Profit before income tax
64,1 6,9 59,0 4,9 5,1
Podatek dochodowy
Income tax
(11,0) 1,2 (11,8) 1,0 0,8
Zysk netto okresu obrotowego
Net profit for the period
53,1 5,7 47,2  3,9  5,9 

Plik z danymi w formacie xlsx Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów plik .xlsx12 kB

Witryna zarządzana przez InCMS