przesuń do początku strony

Struktura przychodów

W 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 928,5 mln złotych i były niższe od zrealizowanych w 2015 roku o 275,7 mln złotych (22,9%).

Największy udział w sprzedaży (83,7%) stanowiły przychody z wykonania usług w zakresie kompleksowych obiektów i instalacji elektroenergetycznych. Sprzedaż z tego tytułu wyniosła 777,5 mln złotych.

Przychody ze sprzedaży (zewnętrznej) wyrobów w 2016 roku wynosiły 127,8 mln złotych i były niższe o 22,5% w porównaniu do 2015 roku. Udział przychodów ze sprzedaży wyrobów w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za 2016 rok stanowił 13,8% (za 2015 rok 13,7%).

Struktura przychodów
      2016  2015Zmiana
Change
mln PLN
PLNm
 %mln PLN
PLNm
 %mln PLN
PLNm
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Net revenue from sales of products, materials and services
928,5 100,0 1 204,2 100,0 (275,7)
usługi budowlano-montażowe
construction and erection services
777,5 83,7 1 018,0 84,5 (240,5)
wyroby elektrotechniczne
electrotechnical products
127,8 13,8 164,9 13,7 (37,1)
pozostałe usługi
other services
19,2 2,1 16,2 1,4 3,0
materiały
materials
4,0 0,4 5,1 0,4 (1,1)

Plik z danymi w formacie xlsx Struktura Przychodów plik .xlsx11 kB

2016

struktura przychodów 2016

2015

struktura przychodów 2015

 

Witryna zarządzana przez InCMS