przesuń do początku strony

Perspektywy rozwoju i istotne czynniki ryzyka

Strona główna 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Perspektywy rozwoju i istotne czynniki ryzyka

Priorytetem w działalności ELEKTROBUDOWY SA jest wrażliwość na potrzeby i wymagania interesariuszy, w szczególności Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników oraz kierowanie się kluczowymi wartościami Spółki.

Rozwój struktury produktowej

Segment Produkcji posiada nowocześnie wyposażone i zorganizowane 4 zakłady produkcyjne:

 • Zakład Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia w Koninie,
 • Zakład Produkcji Rozdzielnic Wysokiego Napięcia w Koninie,
 • Zakład Obróbki Mechanicznej w miejscowości Modła Kolonia,
 • Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach.

Podział Oddziału Produkcji na cztery zakłady wynika z odrębności oferowanych produktów i pozwala na koncentrację różnych typów i specyfikacji działań produkcyjnych w wyodrębnionych zakładach.

W Zakładzie Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia głównie produkowane są rozdzielnice typu „primary distribution”, w pełnym zakresie napięciowym od NN aż do poziomu 145kV oraz „secondary distribution”, od poziomu NN do SN.

Posiadanie w ofercie Zakładu Produkcji Rozdzielnic Wysokiego Napięcia rozdzielnicy wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu OPTIMA 145 oraz OPTIMA 24 znacznie zwiększa szanse Spółki na pozyskanie nowych zamówień w obszarze energetyki zawodowej – budowa GPZ, stacji abonenckich, stacji sieciowych WN, ze szczególnym uwzględnieniem GPZ w zabudowie miejskiej, gdzie ze względu na ograniczoną kubaturę obiektów na znaczeniu zyskują, oprócz parametrów elektrycznych, relatywnie małe kompaktowe rozdzielnice SN/WN. Rozdzielnica gazowa stanowi najczęściej główny lub znaczący składnik kosztowy stacji. Jest to produkt złożony technicznie i technologicznie w stosunku do tradycyjnych rozdzielnic w izolacji powietrznej.

Tendencje rozwojowe rozdzielnic wysokiego napięcia narzucone są przez światowych liderów, a rosnące wymagania klientów wymuszają ciągłą pracę nad optymalizacją rozdzielnicy OPTIMA 145 i OPTIMA 24 pod względem technologicznym i kosztowym.

Celem strategicznym w 2017 roku Zakładu Produkcji Szynoprzewodów było utrzymanie pozycji jednego z liderów producentów szynoprzewodów w Europie, przez ciągłe udoskonalanie wytwarzanych produktów i włączenie do produkcji wyrobów pomocniczych oraz kompatybilnych z produktem podstawowym.

Zakład Obróbki Mechanicznej ma za zadanie w głównej mierze zapewnić wykonanie i dostawy szczególnie skomplikowanych, o bardzo dużym reżimie dokładności elementów wyposażenia dla rozdzielnic OPTIMA 145 i OPTIMA 24. Zakład specjalizuje się w produkcji między innymi systemów szyn zbiorczych, napędów wyłącznika oraz wszelkiego rodzaju styków prądowych i drobnych elementów rozdzielnic wysokiego napięcia. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu w postaci tokarek sterowanych numerycznie oraz pionowym centrom obróbczym zapewniane są elementy toczone dla produkcji rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, kupowane dotychczas u dostawców zewnętrznych. Dodatkowo Zakład Obróbki Mechanicznej świadczy usługi firmom zewnętrznym, dzięki czemu możliwa jest redukcja kosztów wykonania detali na potrzeby wewnętrzne. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pomiarowy pozwala wykonywać detale na najwyższym poziomie jakościowym, umożliwiając tym samym współpracę z liderami światowymi między innymi w zakresie dostaw pomp oraz produkcji maszyn rolniczych. W bieżącym roku planowane jest zwiększenie udziału zamówień zewnętrznych, a tym samym systematyczne powiększanie mocy przerobowych.

W segmencie Realizacji Projektów dotychczasowa struktura świadczonych usług nie uległa zmianie zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Segment skupia się nad doskonaleniem jakości świadczonych usług. Dla Segmentu Realizacji Projektów, ostatni kwartał 2016 roku, zaowocował zakończeniem etapu prac nad nowym systemem CRM wdrażanym w oddziale Spółki, a także przeprowadzeniem analiz obowiązujących procedur i ich zgodności z nowym oprogramowaniem, co jest elementem istotnym z punktu widzenia monitorowania procesów ofertowych i obserwacji kierunków rozwoju działalności.

Dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiego poziomu jakości oferowanych produktów i usług ELEKTROBUDOWA SA przeznacza część środków finansowych na prace rozwojowe. Prace rozwojowe skierowane na rynek krajowy prowadzone są w zakresie rozbudowy i unowocześnienia obecnego asortymentu produktowego, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom klientów. Prace koncentrują się głównie na zastosowaniu nowej aparatury, aby zwiększyć konkurencyjność wyrobów oraz na wprowadzaniu aparatury własnej produkcji. W zakresie rynków eksportowych prowadzone są prace rozwojowe nad nowymi produktami oraz adaptacja już posiadanych produktów do wymagań klientów. Wiąże się to z przeprowadzaniem wymaganych badań i zdobywaniem certyfikatów. W I półroczu 2017 roku planowane są kolejne certyfikacje oraz nowe wdrożenia. Nakłady inwestycyjne na realizowane w 2016 roku prace rozwojowe wyniosły 2 852 tys. złotych (w analogicznym okresie 2015 roku 3 319 tys. złotych).

Zagraniczne rynki zbytu

ELEKTROBUDOWA SA poza szerokim udziałem w rynku polskim jest obecna również na rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej wartości sprzedaży Spółki w 2016 roku wyniósł 20,0% (w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 9,3%).

Na dzień 31.12.2016 roku ELEKTROBUDOWA SA posiadała zarejestrowaną działalność za granicą, poprzez którą wykonuje swoje usługi w Finlandii. Poprzez działalność spółek powiązanych eksponuje swoje wyroby na rynku rosyjskim i ukraińskim.

ELEKTROBUDOWA SA od wielu lat eksportuje wyroby gotowe na rynek rosyjski za pośrednictwem spółki stowarzyszonej – Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR Sp. z o.o. Podstawowymi produktami eksportowanymi do Rosji pozostaną stacje kontenerowe z rozdzielnicami średniego napięcia oraz rozdzielnice średniego napięcia przeznaczone do eksploatacji w warunkach wnętrzowych. W obliczu rosnącej konkurencyjności produktów rodzimych na rynku rosyjskim, spółka VECTOR znacząco zwiększyła udział sprzedaży na tamtejszym rynku.

Oferowane przez spółkę VECTOR produkty nie są objęte embargiem przez żadną ze stron. Aktualnie prowadzone są inwestycje w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu w Rosji, co jednocześnie ma na celu sprostanie potencjałowi i oczekiwaniom tamtejeszego rynku. ELEKTROBUDOWA SA podejmuje również działania mające umożliwić wejście na rynek rosyjski z nowymi produktami.

Na Ukrainie od sześciu lat prowadzi działalność spółka zależna ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o., która jest dostawcą wyrobów gotowych ELEKTROBUDOWY SA na miejscowy rynek. Z końcem 2016 roku zakończona została reorganizacja spółki – powołano nowy zarząd i rozpoczęto aktywne działania promocyjno-marketingowe na terenie Ukrainy.

ELEKTROBUDOWA SA prowadzi działania mające na celu nawiązanie współpracy z irańskimi firmami umożliwiającej dostawy w ramach realizacji projektów rozbudowy sieci dystrybucyjnej. W I półroczu 2017 roku realizowane będą pierwsze dostawy rozdzielnic do Ameryki Południowej – do Peru oraz dalsze budowanie relacji i pozyskiwanie nowych zamówień z rynku peruwiańskiego oraz krajów w regionie.

Trwają prace nad certyfikacją nowych produktów ELEKTROBUDOWY SA na zgodność z normami GOST, co pozwoli na rozszerzenie oferty rynkowej na rynkach wschodnich w 2017 roku i latach następnych. ELEKTROBUDOWA SA podejmuje działania zmierzające do identyfikacji nowych kierunków rozwoju rynkowego w Polsce w obszarze budowy trakcji kolejowych i miejskich. Aktywną działalność prowadzą oba Oddziały, zarówno w obszarze produktowym, jak i budowy pod klucz podstacji trakcyjnych.

W 2017 roku zaplanowany jest udział w wielu imprezach targowych, seminariach i spotkaniach w celu przedstawienia oferty jak największemu gronu klientów zagranicznych.

Perspektywy rozwoju

W najbliższych latach główną siłą napędową w sektorze energetyki będzie rozbudowa i modernizacja stacji GPZ oraz po stronie wytwórczej modernizacja i budowa bloków energetycznych. Perspektywicznie przedstawiają się również inwestycje w odnawialne źródła energii. Wyraźnych wzrostów w sektorze budowlanym oczekuje się w kolejnych latach w związku z uruchomieniem funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej UE. W fazę realizacji wchodzą inwestycje nowego budżetu unijnego na lata 2014–2020. Finansowaniem zostanie objęta realizacja nowych projektów infrastrukturalnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych, oraz z zakresu kompleksowej modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Lata 2018–2020 przyniosą realizację zadań modernizacyjnych i nowo budowanych obiektów dla trakcji miejskiej i kolejowej, a Projekt Inwestycyjny pod nazwą MUZA2 skieruje zainteresowania spółek budowlanych na ten obszar działania.

 

Na poziom przyszłych przychodów ELEKTROBUDOWY SA niewątpliwy wpływ będą miały takie czynniki, jak:
 

 • koniunktura w branży energetycznej, chemicznej, metalurgicznej, wydobywczej i budowlanej,
 • prognozowane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • poziom cen materiałów elektrycznych i urządzeń energetycznych oraz wyrobów hutniczych,
 • rosnące wymagania środowiskowe,
 • przebieg procesów przekształceń strukturalnych, szczególnie w energetyce i górnictwie,
 • plany budowy energetyki jądrowej,
 • wzrastające wymagania finansowego zabezpieczenia realizacji w segmencie budownictwa elektroenergetycznego,
 • konkurencyjność oferty Spółki.

 

Działania ELEKTROBUDOWA SA w I półroczu 2017 roku będą zmierzały do podnoszenia konkurencyjności poprzez:

 • rosnące doświadczenie na rynku nowych produktów,
 • optymalizację przebiegu kluczowych procesów i projektów,
 • zapewnienie optymalnego czasu realizacji zamówień,
 • zapewnienie kompleksowej oferty, dopasowanej do potrzeb i wymagań klientów,
 • konsekwentną budowę terytorialnej sieci obsługi klientów,
 • rozszerzenie oferty na nowe rynki zbytu.

W perspektywach rozwoju ELEKTROBUDOWA SA widzi utrzymanie dalszej pozycji w sektorze energetyki dystrybucyjnej i wytwarzania oraz otwarcie się na nowe rynki eksportowe, wykorzystanie efektu synergii pomiędzy poszczególnymi podmiotami Grupy Kapitałowej do zaistnienia w tematach sektora energetyki w krajach wschodzących. W Segmencie Produkcji ważnym elementem pozostaje utrzymanie pozycji lidera w przemyśle ciężkim z rozdzielnicami o wysokich parametrach prądowych i zwarciowych. W następnych latach najbardziej perspektywicznym obszarem do akwizycji i sprzedaży produktów będzie w dalszym ciągu energetyka dystrybucyjna oraz rozbudowa stacji 110/15 kV na terenach miejskich i w strefach przemysłowych. Duży potencjał można również zauważyć w przebudowach istniejących stacji elektroenergetycznych, gdzie oprócz prac modernizacyjnych z zakresu Segmentu Realizacji Projektów jest również dostawa produktów oferowanych przez Segment Produkcji.

Działania Segmentu Produkcji koncentrują się na pozyskiwaniu nowych klientów na rynku polskim, w szczególności współpracując z lokalnymi biurami projektowymi w zakresie „promowania” rozdzielnicy w izolacji gazowej GIS 24 kV/110 kV OPTIMA 24/145, szczególnie w dużych miastach (aglomeracjach). Segment Produkcji bierze również czynny udział, współpracując z Generalnym Wykonawcą, w akcji ofertowej dużych projektów w zakresie dostaw rozdzielnic typu NN i SN. Zakład Obróbki Mechanicznej w I półroczu 2017 roku zamierza zwiększyć udział zamówień zewnętrznych, a tym samym systematycznie powiększyć moce przerobowe.

W 2017 roku Segment Realizacji Projektów zamierza konsekwentnie realizować działania podjęte w 2016 roku, jednocześnie modelując strukturę organizacyjną Oddziału, tak aby zapewniały efektywniejszą realizację strategicznych celów Spółki. Oddział zamierza utrzymać obecny udział w rynku kompleksowych instalacji elektroenergetycznych. Oddział wiąże nadzieje z otwarciem się rynku lokalnego na nowe inwestycje związane z budową nowych źródeł, a wynika to z nowelizacji ustawy o OZE, dofinansowaniu inwestycji proekologicznych w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym i przemyśle.

 

W ogólnym ujęciu całość długoterminowych działań Oddziału ukierunkowana będzie na:

 • optymalizację zasobów rzeczowych, finansowych i ludzkich niezbędnych dla realizacji postawionych celów budżetowych i strategicznych,
 • budowanie świadomości zintegrowanego funkcjonowania Oddziału w ramach Grupy Kapitałowej (powiązanej zależnościami i działającej w zmiennym otoczeniu) zmierzającej do realizacji wspólnego celu,
 • możliwość uzyskania zrównoważonego rozwoju w każdym obszarze działalności,
 • osiągnięcie powolnego, ale stabilnego wzrostu.

Istotne czynniki ryzyka

Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji zmierzających do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele organizacji zostaną zrealizowane. Celem zarządzania jest ograniczenie ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Zarząd ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych jego obszarów.

Działalność prowadzona przez ELEKTROBUDOWĘ SA narażona jest między innymi na rodzaje ryzyk: rynkowe, cenowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, utraty płynności i kapitałowe.

5. Sytuacja Rynkowa - Kierunki sprzedaży

Witryna zarządzana przez InCMS