przesuń do początku strony

Analiza finansowa

Na dzień 31.12.2016 roku suma bilansowa wzrosła o 3,5 mln złotych, tj. o 0,4% w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 roku.

Aktywa trwałe odnotowały spadek o 0,7 mln złotych, a aktywa obrotowe odnotowały wzrost o 4,2 mln złotych.

W aktywach trwałych największy spadek wykazały aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (spadek o 6,6 mln złotych), rzeczowe aktywa trwałe (spadek o 2,9 mln złotych) oraz aktywa niematerialne (spadek o 1,1 mln złotych). Największy wzrost wartości w tej grupie aktywów dotyczył aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wzrost o 9,0 mln złotych).

W aktywach obrotowych największy wzrost wykazały środki pieniężne i ich ekwiwalenty (wzrost o 34,1 mln złotych) oraz zapasy (wzrost o 5,6 mln złotych). Największy spadek w tej grupie aktywów dotyczył należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (spadek o 36,4 mln złotych).

Po stronie pasywów spadkowi zobowiązań o 26,7 mln złotych towarzyszył wzrost kapitałów własnych o 30,2 mln złotych.

Wzrost kapitałów własnych nastąpił głównie wskutek wzrostu kapitału  zapasowego  o  28,2  mln  złotych.  Spadkowi o 4,7 mln złotych uległ kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży.

Zmniejszenie wartości zobowiązań dotyczyło krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (spadek o 71,2 mln złotych), kwot należnych odbiorcom z tytułu umów budowlanych (spadek o 26,5 mln złotych) oraz kredytów i pożyczek (spadek o 10,9 mln złotych). Wzrost zobowiązań wynikał głównie ze wzrostu długoterminowych rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (wzrost o 38,9 mln złotych), krótkoterminowych rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (wzrost o 22,5 mln złotych) oraz pozostałych zobowiązań niefinansowych (wzrost o 18,3 mln złotych).

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki
Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki
Selected indicators describing the economic and financial position of the Company
201620152014
Wskaźniki rentowności
Profitability ratios
Wskaźnik rentowności netto
Net profit margin
5,7% 3,9% 2,7%
Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem
Gross profit margin
6,9% 4,9% 3,5%
Wskaźnik rentowności operacyjnej
Operating profit margin
6,0% 4,9% 3,1%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
Return on equity (ROE)
13,0% 12,7% 8,7%
Wskaźnik rentowności majątku (ROA)
Return on assets (ROA)
5,9% 5,2% 3,5%
Wskaźniki płynności
Liquidity ratios
Wskaźnik płynności bieżący
Current ratio
1,5 1,4 1,3
Wskaźnik płynności szybki
Quick ratio
1,4 1,2 1,1
Wskaźniki rotacji
Turnover ratios
Rotacja należności z tytułu dostaw i usług w dniach
Receivables turnover ratio (days)
111 90 85
Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach
Accounts payable turnover ratio (days)
58 62 7,2
Rotacja zapasów w dniach
Inventory turnover (days)
21 15 18
Obrotowość aktywów
Assets turnover
1,0 1,3 1,3
Wskaźniki zadłużenia
Debt ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Debt to equity ratio
52,9% 56,1% 62,0%

Plik z danymi w formacie xlsx Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki plik .xlsx12 kB


Przedstawione wskaźniki odzwierciedlają w syntetycznej formie pomiar efektywności gospodarowania w Spółce, który należy ocenić jako dobry.

Rentowność netto w 2016 roku wyniosła 5,7%. W porówna- niu z rokiem 2015 i 2014 rentowność netto wzrosła odpowiednio o 1,8 punktu procentowego i o 3,0 punkty procentowe.

Wskaźnik rentowności zysku brutto przed opodatkowaniem w 2016 roku wyniósł 6,9%. Porównując z poziomem wskaźnika w 2015 i 2014 roku odnotowujemy jego wzrost odpowiednio o 2,0 punkty procentowe i o 3,4 punktu procentowego.

Analiza wskaźników rentowności sprzedaży wskazuje na poprawę wysokości marży zysku z okresu na okres.

Poziom wskaźnika rentowności majątku (ROA), czyli zdol- ność do generowania zysku netto przez wszystkie wykorzystywane w firmie aktywa, w okresie obrotowym wynosił 5,9%. W porównaniu z rokiem 2015 i 2014 wzrósł odpowiednio o 0,7 punktu procentowego i o 2,4 punktu procentowego. Poziom wskaźnika rentowności ROA świadczy o efektywnym wykorzystaniu zaangażowanego majątku w analizowanych okresach.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w 2016 roku wynosił 13,0%. W odniesieniu do 2015 i 2014 roku wzrósł odpowiednio o 0,3 punktu procentowego i o 4,3 punktu procentowego. Wzrost wskaźnika (ROE) w analizowanych okresach oznacza, że skala wzrostu zysku netto była większa niż kapitału własnego.

W 2016 roku wskaźnik płynności bieżący uzyskał wielkość 1,5. W analizowanych okresach wzrósł odpowiednio o 0,1 punktu procentowego i 0,2 punktu procentowego. Wskaźnik płynności szybki ukształtował się na poziomie 1,4. W analizowanych okresach wzrósł odpowiednio o 0,2 punktu procentowego i 0,3 punktu procentowego. Osiągnięty poziom wskaźników płynności wskazuje na dużą wiarygodność płatniczą Spółki. Wskaźniki płynności wskazują na możliwości przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.

W 2016 roku cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług wyniósł 111 dni. W analizowanych okresach uległ wydłużeniu odpowiednio o 21 i 26 dni.

Według danych bilansowych spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług następuje po 58 dniach.

W analizowanym okresie cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług skrócił się o 4 dni w porównaniu z rokiem 2015 i o 14 dni w odniesieniu do 2014 roku.

Okres, w jakim  ELEKTROBUDOWA  SA  realizowała  swoje zobowiązania był krótszy niż cykl inkasa należności, co świadczyło o tym, że Spółka w znacznie większym stopniu kredytuje odbiorców  niż  korzysta  z  kredytu  kupieckiego u dostawców. Charakter zawieranych umów i obecne regulacje prawne determinują długość cykli obrotu należności i zobowiązań.

Okres obrotu zapasami informuje, jak długo trwa proces transformacji  zapasów  w  gotowe   sprzedane  produkty. W 2016 roku cykl obrotu zapasami wynosił 21 dni i w stosunku do 2015 i 2014 roku był dłuższy odpowiednio o 6 dni i 3 dni.

Wskazane powyżej trzy wskaźniki pozwalają na określenie długości cyklu konwersji gotówki Spółki, który dla analizowanych  okresów  wynosił  odpowiednio  74  dni,  43  dni i 31 dni.

Informację o aktywności Spółki przedstawia wskaźnik obrotowości aktywów. Obrotowość aktywów ukształtowała się na poziomie 1,0. W stosunku do 2015 i 2014 roku obrotowość aktywów spadła o 0,3 w obydwóch okresach. Wskaźnik informuje, że każda zaangażowana 1 złotówka majątku Spółki generuje 1 złoty przychodów.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o obciążeniu majątku zobowiązaniami. W 2016 roku wskaźnik ten wynosił 52,9% i spadł o 3,2 punktu procentowego w stosunku do 2015 roku oraz o 9,1 punktu procentowego w stosunku do 2014 roku. Zmiana wskaźnika odzwierciedla zmianę udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki.

Poziom wskaźników płynności, rotacji zapasów oraz obrotowości aktywów pozwala na pozytywną ocenę kondycji finansowej Spółki, jak również realizowanej przez nią strategii finansowej. Stan posiadanego majątku oraz zgromadzonych kapitałów własnych wskazuje na prawidłową kondycję finansową oraz brak zagrożenia do regulowania zobowiązań przez Spółkę, a przeprowadzona analiza stwierdza utrzymującą się stabilną sytuację finansową.

Przedstawione podstawowe wielkości i główne wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową, finansową i kapitałową Spółki, wynikają ze sprawozdania finansowego, sporządzonego przy założeniu kontynuowania działalności.

Witryna zarządzana przez InCMS