przesuń do początku strony

Zrównoważony rozwój

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju ELEKTROBUDOWA SA szczególną uwagę zwraca na:

Aspekty środowiskowe

Głównym celem ELEKTROBUDOWY SA w zakresie aspektów środowiskowych jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalna gospodarka odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami oraz ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.

ELEKTROBUDOWA SA na bieżąco identyfikuje istotne obszary bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności na środowisko. Analiza wpływu na środowisko pozwala na podjęcie skutecznych działań służących ograniczeniu skali oddziaływania Spółki na bioróżnorodność w miejscach prowadzenia działalności oraz ograniczeniu zużycia surowców, wody, paliw i energii.

Co roku w Spółce opracowywany jest Program Zarządzania Środowiskowego, którego cele i zadania są oceniane, a następnie podejmowane są dalsze działania, mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Polityka pracy

Głównym celem w zakresie polityki pracy jest stosowanie standardów przewidzianych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. ELEKTROBUDOWA SA nie wykorzystuje pracy przymusowej, nie zatrudnia dzieci, przeciwdziała wszelakim formom dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. ELEKTROBUDOWA SA uznaje, że pracownicy mają prawo zrzeszania się oraz prowadzenia negocjacji zbiorowych. Rzetelnie współpracuje z partnerami społecznymi, podejmuje działania zapobiegawcze w zakresie BHP, przeciwdziała utracie pracy, ustala uczciwe zasady wynagradzania oraz stosuje świadczenia wykraczające poza przywileje wynikające z regulacji prawnych, jak również stosuje procedury rozpatrywania skarg i zażaleń oraz postępowania dyscyplinarnego.

W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych wzorowo układała się współpraca z działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi. W tym okresie nie odnotowano żadnych protestów pracowniczych. Spółka nie pozostawała także w sporze zbiorowym z działającymi w niej zakładowymi organizacjami związkowymi.

Od wielu lat współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce. Do roku 2015 zawarliśmy porozumienia o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach oraz Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i Technikum Energetycznym w Jaworznie. Spółka w grudniu 2016 roku podpisała tak- że porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie o współpracy w zakresie nauczania dualnego. Celem tej współpracy jest przede wszystkim wspieranie procesu kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów, w tym uzgadnianie programów praktyk i staży studenckich, działania na rzecz zatrudniania studentów i absolwentów, wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Co roku bierzemy udział w uczelnianych targach pracy oraz w prezentacjach na uczelniach i w szkołach na terenie kraju, podczas których przedstawiamy działalność naszej firmy oraz plany rekrutacyjne. W 2016 r. byliśmy obecni m.in. na Politechnice Śląskiej, Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Opolskiej, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W roku 2016 kontynuowaliśmy program Praktyki pod napięciem, którego oferta kierowana jest do studentów ostatnich lat kierunków takich jak: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Energetyka oraz Elektronika. Studenci, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji, mają możliwość odbycia 2- lub 3-miesięcznej praktyki w Sekcji Pomiarów i Rozruchu, Biurze Projektowym lub na montażu. Udział w programie praktyk umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w ELEKTROBUDOWIE SA. Jest szansą zdobycia doświadczenia zawodowego m.in. w pracach kontrolno-pomiarowych, poszerzenia swojej wiedzy akademickiej oraz stanowi okazję do napisania pracy dyplomowej we współpracy z firmą. Najlepszym studentom – praktykantom, jeśli istnieje taka możliwość, oferujemy stałe zatrudnienie w naszej firmie. W 2016 roku w programie wzięło udział 12 praktykantów.

Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna

Głównym celem w zakresie zaangażowania społecznego jest zaangażowanie interesariuszy oraz integracja ze społecznościami lokalnymi. ELEKTROBUDOWA SA prowadzi politykę otwartej komunikacji ze społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji społecznej związanej z realizowaną działalnością operacyjną oraz niezwłocznie powiadamia lokalne społeczności o potencjalnych zagrożeniach.

ELEKTROBUDOWA SA świadomie prowadzi politykę wspierania aktywności społecznej w zakresie działalności charytatywnej, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz mniejszości narodowych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu.

Wspieranie działalności społecznej odbywa się poprzez przekazywanie darowizn w formie finansowej lub rzeczowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego lub innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych.

W 2016 roku na działalność charytatywną Spółka wydatkowała kwotę 103 tys. złotych. Największy udział miały darowizny przekazywane na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Spółka od wielu lat współpracuje z Przedszkolem Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Spółka nie przekazuje darowizn bezpośrednio na rzecz osób fizycznych, partii politycznych, jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Od kilku lat pracownicy Spółki włączają się także do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka – w roku 2016 po raz kolejny pomogliśmy jednej z potrzebujących rodzin, organizując potrzebne jej artykuły oraz zbierając środki pieniężne. Pracownicy ELEKTROBUDOWY SA wzięli także udział w charytatywnym biegu w formie sztafety – Katowice Poland Business Run, by wspomóc podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

Środowisko biznesowe

Głównym celem w odniesieniu do środowiska biznesowego jest transparentność działalności ELEKTROBUDOWY SA, bieżące informowanie akcjonariuszy o prowadzonej działalności biznesowej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

ELEKTROBUDOWA SA przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Stosuje procedury przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, a także prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie etycznego łańcucha dostaw oraz praktyk antykorupcyjnych.
Spółka dokonuje oceny kluczowych dostawców i kontrahentów pod względem zasobów ludzkich, przepisów BHP, zapobiegania korupcji oraz praktyk środowiskowych.

Etyka biznesu

W ELEKTROBUDOWIE SA funkcjonuje Kodeks Etyki, w którym wyodrębnione są kluczowe wartości etyczne Spółki. Każdy pracownik ELEKTROBUDOWY SA zobowiązany jest do zapoznania się z jego zapisami oraz stosowania się do jego zaleceń. Spółka i pracownicy działający w jej imieniu zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których Spółka prowadzi swoją działalność. ELEKTROBUDOWA SA nie toleruje żadnych nielegalnych, nieetycznych lub godzących w interes Spółki działań.

Przejawem realizacji zadań Spółki zgodnie z zasadami etyki jest ustanowienie od 2016 roku stanowiska Głównego Specjalisty Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, do zadań którego należy: identyfikacja obszarów działalności biznesowej, w których mogą występować potencjalne nadużycia, a także prowadzenie systemowych działań zmierzających do wykrycia oraz badania przyczyn nieprawidłowości, nadużyć lub zdarzeń o charakterze korupcyjnym oraz ustalenie osób i zakresu odpowiedzialności za poszczególne obszary takiego działania.

Raportowanie

ELEKTROBUDOWA SA jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1996 roku wypełnia obowiązki informacyjne polegające na przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych określonych informacji dotyczących Spółki w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

Spółka w 2016 roku na bieżąco sporządzała raporty w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. ELEKTROBUDOWA SA przekazywała wymagane informacje okresowe i bieżące do wiadomości publicznej za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Oprócz raportowania finansowego ELEKTROBUDOWA SA stosuje także raportowanie pozafinansowe. Jako członek UN Global Compact Spółka od 2009 roku dokonuje corocznego raportowania postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact, zapewniając o nieprzerwanym wsparciu dla Inicjatywy i informując o podejmowanych działaniach w obszarach 10 Zasad Global Compact.

W roku 2016 ELEKTROBUDOWA SA opracowała i opublikowała na stronie internetowej raport społeczny, podsumowujący całokształt aktualnie podejmowanych przez Spółkę działań w obszarze CSR. Raport ten został przygotowany w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI 4), koncentrując się na tych aspektach, które stanowią odbicie znaczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych organizacji, które istotnie wpływają na ocenę firmy przez interesariuszy i podejmowane przez nich decyzje.

Polityka różnorodności

W ELEKTROBUDOWIE SA od 2009 roku w ramach stosowanej Polityki różnorodności, obejmującej organ nadzorujący, zarządzający oraz pracowników Spółki, obowiązują formalne zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi.

Celem wprowadzonych zasad jest zapewnienie prawa pracowników do traktowania w środowisku pracy z szacunkiem, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i godności oraz przeciwdziałanie molestowaniu, molestowaniu seksualnemu oraz mobbingowi.

Od 18.11.2015 roku ELEKTROBUDOWA SA jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy, realizowanej w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg i promowanej przez Komisję Europejską.

Karta Różnorodności jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

W 2016 roku w Spółce prowadzone były szkolenia mające na celu promowanie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi.

W 2016 roku w Spółce przeprowadzono dwa postępowania wyjaśniające w zakresie naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, w wyniku których Komisja wyjaśniająca nie stwierdziła naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

W 2016 roku nie odnotowano żadnego przypadku zgłoszenia stosowania praktyk mobbingowych.

Witryna zarządzana przez InCMS