przesuń do początku strony

Ład korporacyjny

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że ELEKTROBUDOWA SA i jej organy w 2016 roku przestrzegały zbioru zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, natomiast rekomendacje i zasady I.Z.1.3., I.Z.1.7., I.Z.2., II.Z.1., IV.R.2., IV.Z.17., IV.Z.18., V.Z.6., VI.R.2. stosowały w ograniczonym zakresie. W 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA incydentalnie naruszy- ła zasady szczegółowe II.Z.10., II.Z.10.1., II.Z.10.2., II.Z.10.3., II.Z.10.4, II.Z.6., I.Z.1., I.Z.1.14., III.Z.5., VI.Z.4. zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej ELEKTROBUDOWY SA: www.elbudowa.com.pl 
Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja - Struktura przychodów

Witryna zarządzana przez InCMS