przesuń do początku strony

Zarząd

 

Janusz Juszczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Z wykształcenia magister inżynier elektryk z dyplomem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Swoją karierę rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowisku głównego specjalisty ds. energetycznych w Opolskim Kombinacie Ogrodniczym Opole (Zakład Produkcji Sadowniczej Grudynia Wielka) oraz w latach 1984-1985 w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Opolu–Winowie.

Od grudnia 1985 roku zatrudniony w ELEKTROBUDOWIE kolejno na stanowiskach kierowniczych, przechodząc wszystkie szczeble kariery od Kierownika Robót, przez Zastępcę Dyrektora Wielkiego Zespołu Montaży Opole, Dyrektora Marketingu Rynku Wytwarzania Energii, Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii do Wiceprezesa Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r.
 

Paweł Skrzypczak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. W 2005 roku uzyskał certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Dodatkowo ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, zarządzania, negocjacji oraz zasobów ludzkich. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w działalności budowlanej i produkcyjnej.

Od 2001 roku związany z branżą budowlaną. W latach 2001– 2006 w spółce Freyssinet Polska należącej do grupy VINCI gdzie odpowiadał za sprawozdawczość finansową wg IFRS na potrzeby Grupy, sprawozdawczość statutową, opracowanie rocznych planów i kontrolę ich wykonania, zarządzanie płynnością. W latach 2006–2009 Główny Księgowy w Hydrobudowa – 6 SA. W okresie od stycznia 2008 do maja 2009 r. powołany na stanowisko Likwidatora w Bilfinger Berger AG (Spółka Akcyjna). Od maja 2009 do lipca 2015 r. zatrudniony w Bilfinger Infrastructure SA jako Dyrektor Finansowy, Dyrektor Biura Finansów i Rachunkowości, Główny Księgowy odpowiedzialny za finanse, rachunkowość i podatki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.08.2015 r.
 

Wojciech Paleczny
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzania Marketingiem

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz controllingu i auditu w przedsiębiorstwie, jak również szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjno-wdrożeniowego, negocjacji oraz zarządzania kulturą organizacji.

Od kilkunastu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych oraz specjalisty ofert i kosztorysowania, a następnie pełnił funkcje kierownicze, będąc Kierownikiem Robót i Kierownikiem Kontraktu. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 25.02.2016 r.
 

Piotr Janczyk
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Z wykształcenia ekonomista. W 1989 roku ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, uzyskując dyplom magistra ekonomii. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) na Politechnice Warszawskiej (2002), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (1998) oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995).

Od ponad 17 lat jest związany z ELEKTROBUDOWĄ SA. Jako Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest odpowiedzialny za strategię i politykę personalną, administrację kadrowo-płacową, naliczanie wynagrodzeń, sprawy socjalne oraz całokształt kwestii z zakresu zarządzania personelem. Ponadto od 2004 r. jako Pełnomocnik Zarządu odpowiada za relacje z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś od 2011 roku jako Pełnomocnik Zarządu ponosi dodatkowo odpowiedzialność za zagadnienia z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W 2016 roku wyznaczony przez Zarząd do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeń- stwa i higieny pracy w Spółce.

Funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA pełni od 01.01.2016 r

 

Witryna zarządzana przez InCMS