Move to the top of the page

Statement of changes in equity

Home page 8. Financial report Statement of changes in equity

 

Statement of changes in equity
 Kapitał podstawowy
Issued share capital
Kapitał zapasowy
Supplementary capital
Kapitał z wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
Capital from valuation of available-for-sale investment
Różnicekursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Exchange differences from translation of a foreign branch
Zyski zatrzymane
Retained earnings
Razem kapitał własny
Total equity 

stan na    / as at
01.01.2016

10 003 335 518 4 660 (1 662) 46 080 394 599
zysk netto
net profit
        53 121 53 121
różnice kursowe z przeliczenia
exchange differences
      348   348
odwrócenie wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
reversal of valuation of available-for-sale investments
    (5 752)     (5 752)
podatek dochodowy odroczony z odwrócenia wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży
deferred income tax on reversal of valuation of available-for-sale investments
    1 092     1 092
przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provisions
        469 469
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
        (89) (89)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
    (4 660) 348 53 501 49 189
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years’ profit
  28 171     (28 171) 0
dywidenda
dividend
        (18 991) (18 991)

stan na    / as at
31.12.2016

10 003 363 689 0 (1 314) 52 419 424 797
       

stan na    / as at
01.01.2015

10 003 306 417 4 660 (1 947) 27 725 346 858
zysk netto
net profit
        47 162 47 162
różnice kursowe z przeliczenia
currency translation differences
      285   285
przeszacowanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
restatement of employee benefit provision
        363 363
podatek dochodowy odroczony z przeszacowania rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych 
deferred income tax on restatement of employee benefit provisions
        (69) (69)
całkowite dochody ogółem
total comprehensive income
      285 47 456 47 741
rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych
settlement of prior years' financial result
  29 101     (29 101) 0

stan na     / as at
31.12.2015 

10 003 335 518 4 660 (1 662) 46 080 394 599

 Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. / All amounts are expressed in PLN thousands unless otherwise stated.

File in XLSX formatStatement of changes in equity file .xlsx14 kB

Site managed by InCMS